Twój urząd

8 marca w Urzędzie

W dniu 8 marca Panie pracujące w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zostały zaproszone przez męską część współ­pracow­ników na skromną uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Były życzenia, kwiaty i słod­ko­ści, a tę krótką uroczystość uświet­niły swoimi występami dzieci z przed­szkoli w Kościelcu i Pako­ści, które przy­gotowały okolicz­no­ściowe wier­szyki i piosenki.

Czytaj więcej: 8 marca w Urzędzie

XXIX Sesja Rady Miej­skiej (2010)

Dnia 5 marca 2010 r. (piątek) o godz. 14:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści w sali nr 17 Urzędu Miejskiego.

Od 1 stycz­nia 2010 roku dowody osobiste — bezpłatnie

Dowodos

Zgod­nie z ustawą z dnia 9 stycz­nia 2009 roku zmieniającą ustawę o ewiden­cji lud­no­ści i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306), znie­siono opłatę za wydanie dowodu osobistego. Obywatele pol­scy, którzy po 31 grud­nia 2009 roku zawnioskują o wydanie bądź wymianę dowodu osobistego otrzymują ten dokument bezpłatnie.

XXVIII Sesja Rady Miej­skiej (2009)

Dnia 29 grud­nia 2009 o godz. 15:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się ostat­nia w 2009 roku — XXVIII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Świątecz­nie w Urzędzie

Bar­dzo miłym akcen­tem roz­począł się świąteczny tydzień w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści. Z wizytą u bur­mistrza Wiesława Koń­czala pojawili się har­cerze z 88 drużyny im. Zawiszaków, którzy oprócz życzeń świątecz­nych prze­kazali też Betlejem­skie Światełko Pokoju.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD