Twój urząd

Wspar­cie w ramach programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego„

Trwa nabór wniosków w drugiej edycji programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego”. Wnioski o przy­znanie wspar­cia w ramach ww. programu dostępne są w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14.

Czytaj więcej: Wspar­cie w ramach programu „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa…

Zapraszamy na spo­tkania w sprawie Strategii Roz­woju Gminy

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprasza na kon­sul­tacje w sprawie „Strategii Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142020”. Uprzej­mie infor­mujemy, że w trak­cie spo­tkania nastąpi — przed­stawienie kierun­ków roz­woju gminy w świetle dotych­czasowych wyników badań i zgłaszanych dotych­czas propozycji do strategii, dys­kusja na temat planowanych działań w gminie oraz przy­szłych moż­liwo­ści roz­woju. Uczest­nicy spo­tkań będą mogli rów­nież złożyć swoje propozycje.

Czytaj więcej: Zapraszamy na spo­tkania w sprawie Strategii Roz­woju Gminy

Ćwiczenia taktyczno-​specjalistyczne

W związku z ćwiczeniami taktyczno-​specjalistycznymi jed­nostki Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści w dniu 23.10.2013 r. w godzinach od 10:0012:00 uruchomiona będzie syrena alar­mowa na budynku OSP.

HOT­SPOT w Pakości

Dnia 18 paź­dzier­nika br. na pakoskim Rynku uruchomiony został bez­płatny publiczny punkt dostępu do sieci Inter­net w ramach współ­pracy Gminy Pakość z firmą Servkom z Trzemeszna roz­budowującą na naszym terenie sieć światło­wodową SERV-​NET. Umoż­liwia się tym samym bez­płatny, bez­przewodowy dostęp do Inter­netu dla urządzeń prze­nośnych wyposażonych w kartę Wi-​Fi (smart­fon, tablet, kom­puter prze­nośny itp.) zasięgiem obej­mującym pakoski Rynek.

Czytaj więcej: HOT­SPOT w Pako­ści

Droga w Wielowsi oficjal­nie oddana do użytku

Kon­trolą ze strony Urzędu Mar­szał­kow­skiego i Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu, zakoń­czyła się realizacja kolej­nego zadania inwestycyj­nego zaplanowanego na ten rok kalen­darzowy. Ogólny koszt inwestycji wyniósł ponad 197 tys. zł, z czego z budżetu gminy pochodziło 50% środ­ków. Resztę otrzymaliśmy z budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: Droga w Wielowsi oficjal­nie oddana do użytku

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD