Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Spo­tkanie z przed­stawicielami ZUS

Bur­mistrz Pako­ści oraz ZUS zapraszają miesz­kań­ców na spo­tkanie, które odbędzie się dnia 18 września br. w sali nr. 17 pakoskiego ratusza w godzinach 9.0014.00.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z przed­stawicielami ZUS

Czwart­kowa Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści roz­poczęła się od inter­pelacji złożonych przez Rad­nych, wśród których wymienić można umiej­scowienie tablic infor­macyj­nych dla miesz­kań­ców ulic w okolicy Przy­byszew­skiego i Działyń­skich oraz naprawę awarii oświetlenia na ul. Dworcowej.

Czytaj więcej: Czwart­kowa Sesja Rady Miej­skiej

Roboty drogowe w Węgiercach

Trwają prace związane z moder­nizacją drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych, polegające na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150450C relacji Węgierce-​Centrum.

Czytaj więcej: Roboty drogowe w Węgier­cach

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu gminy Pakość na 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2019 r. Stosowne wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2018 r.
Wnioski winny określać: rodzaj przed­się­wzięcia, uzasad­nienie celowo­ści jego realizacji, wysokość nakładów finan­sowych oraz źródła finansowania.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Pismo do Mar­szałka w sprawie prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala skierowanym do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotra Cał­bec­kiego w sprawie prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255 Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Pismo do Mar­szałka w sprawie prze­budowy drogi wojewódz­kiej 255

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD