Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Podziękowania

Urząd Miej­ski w Pako­ści składa ser­deczne podziękowania Pań­stwu Dorocie Kuczyńskiej-​Andrzejewskiej i Mirosławowi Andrzejew­skiemu, Panu Mieczysławowi Chrobak, Pani Bar­barze Gnutek, Pań­stwu Katarzynie i Dariuszowi Kobyłec­kim, za podarowanie choinek, które zdobią Rynek, wnętrze Urzędu Miej­skiego w Pako­ści oraz placówek oświatowych, nadając im blasku i miłego nastroju świąteczno-​noworocznego.

W Wigilię Urząd Miej­ski będzie nieczynny

Na pod­stawie zarządzenia Bur­mistrza Pako­ści nr 98/​2015 z dnia 08.12.2015 r. w sprawie ustalenia w grud­niu 2015 r. dnia wol­nego od pracy Urząd Miej­ski w Pako­ści w Wigilię będzie nieczynny.

IX sesja ze stawkami

Jed­nymi z naj­waż­niej­szych punk­tów IX sesji, która odbyła się 24 listopada br. było przyjęcie nowych stawek za wodę i ścieki, stawek od podatku od nie­ruchomo­ści i od środ­ków trans­por­towych, od opłaty tar­gowej oraz obniżenia śred­niej ceny skupu żyta będącej pod­stawą naliczenia podatku rol­nego od 2016 roku.

Czytaj więcej: IX sesja ze staw­kami

Kon­feren­cja „Mam prawo do swych praw„

20 listopada br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyła się kon­feren­cja poświęcona „Ogól­nopol­skiemu Dniu Praw Dziecka”, zor­ganizowana przez Urząd Miej­ski w Pakości.

Czytaj więcej: Kon­feren­cja „Mam prawo do swych praw„

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD