Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pierw­sze prace na drodze wojewódzkiej

Uwaga kierowcy! Jak infor­muje Przed­siębior­stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR­NIA S.A od piątku w okolicach tamy w m. Jan­kowo zostaną wprowadzone zmiany w dotych­czasowej organizacji ruchu. Prace te związane są z roz­poczynającą się prze­budową drogi 255 relacji Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Pierw­sze prace na drodze wojewódz­kiej

Spo­tkanie infor­macyjne dla firm

Minister­stwo Przed­siębior­czo­ści i Tech­nologii oraz Pol­ska Agen­cja Roz­woju Przed­siębior­czo­ści we współ­pracy z Minister­stwem Finan­sów oraz Krajową Administracją Skar­bową ser­decz­nie zapraszają na spo­tkanie infor­macyjne, które odbędzie się 30 lipca 2018 roku w Ino­wrocławiu, w Hotelu Solanki Uzdrowisko, ul. Wil­koń­skiego 23.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne dla firm

Roboty w samorządzie nigdy nie zabrak­nie — wywiad z Bur­mistrzem Wiesławem Kończalem

Jest lato, w gminie prowadzone jest wiele inwestycji. Solą w oku jest jed­nak stan Rynku i ulicy św. Jana. Pytania miesz­kań­ców, budzi też oddana nie­dawno ścieżka z Pako­ści do Alek­san­drowa, która została wykonana tylko w połowie. Z bur­mistrzem Wiesławem Koń­czalem roz­mawiamy o drogo­wych inwestycjach.

Czytaj więcej: Roboty w samorządzie nigdy nie zabrak­nie — wywiad z Bur­mistrzem Wiesławem Koń­czalem

Podziękowania od Bur­mistrza Pakości

Tegoroczne, lip­cowe obchody imienin Jakuba, Patrona naszego miasta, uświet­nione zostały w spo­sób szczególny, to jest poprzez organizację Dni Pakości.

Czytaj więcej: Podziękowania od Bur­mistrza Pako­ści

Uroczyste roz­poczęcie prze­budowy i roz­budowy drogi wojewódzkiej

12 lipca 2018 r. przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się uroczyste roz­poczęcie, poprzez sym­boliczne wbicie łopat, realizacji zadania pn. „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21910 etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”.

Czytaj więcej: Uroczyste roz­poczęcie prze­budowy i roz­budowy drogi wojewódz­kiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD