Twój urząd

Dyżur poselski

Infor­mujemy, że w dniu 17.07.2013r. (tj. środa) w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, dyżur posel­ski peł­nił będzie Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek. Dyżur odbędzie się w godzinach od 13:00 do 14:30 w sali nr 17.

Bur­mistrz Pako­ści otrzymał absolutorium za 2012 r.

Infor­macja dotycząca stanu wprowadzania sys­temu odbioru odpadów, przy­gotowanie gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do okresu wakacyj­nego, zatwier­dzenie sprawoz­dania finan­sowego OKiT i Biblioteki Publicz­nej, a przede wszyst­kim przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bur­mistrzowi Pako­ści za 2012 rok stanowiły główne punkty XXIV sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się 27 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści otrzymał absolutorium za 2012 r.

Spo­tkanie soł­tysów naszej gminy

We wtorek, 25 czerwca br., w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, odbyło się spo­tkanie Wiesława Koń­czala z soł­tysami. Narada dotyczyła zagad­nień związanych z organizacją tegorocz­nych dożynek, planowanych na kolejny rok przed­się­wzięć, wykonania fun­duszu sołec­kiego, oraz wdrażanego z począt­kiem lipca nowego sys­temu gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej: Spo­tkanie soł­tysów naszej gminy

Relacja z XXIII Sesji Rady Miej­skiej w Pakości

W dniu 28 maja 2013 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Radni oraz zgromadzeni w sali sesyj­nej goście zapoznali się infor­macją na temat realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, a także z oceną zasobów pomocy spo­łecz­nej dla naszej gminy za rok 2012.

Czytaj więcej: Relacja z XXIII Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści

Echa sesji…

Dnia 27 marca br. odbyła się XXII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Naj­waż­niej­szymi jej punk­tami było zapoznanie się Rady z infor­macją na temat realizacji zadania w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na terenie miasta i gminy Pakość, przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20132029. Przyjęto także uchwałę wyod­ręb­niającą fun­dusz sołecki w budżecie gminy na rok 2014 oraz zatwier­dzono raport z wykonania „Gmin­nego programu prze­ciw­działania nar­komanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość.
Jed­nym z punk­tów sesji było też wyznaczenie delegata do reprezen­towania naszej gminy w Kujawsko-​Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”, został nim bur­mistrz Wiesław Kończal.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD