Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa

Podajemy do publicz­nej wiadomo­ści treść roz­porządzenia nr 1/​2018 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitar­nego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykań­skiego pomoru świń.

Czytaj więcej: Odstrzał sanitarny dzików na terenie wojewódz­twa

Roz­poczną się pierw­sze prace na drodze wojewódzkiej

Zgod­nie z infor­macją prze­kazaną przez Wykonawcę robót związanych z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno na odcinku od km 0+005 do km 2+220, o długo­ści 2,215 km, od 9 lipca br. roz­poczną się prace przy­gotowaw­cze oraz roboty związane z usuwaniem kolizji z sieciami.

Czytaj więcej: Roz­poczną się pierw­sze prace na drodze wojewódz­kiej

Jed­nogłośna aprobata

25 czerwca br. pod­czas XXXI sesji Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści udzielili Bur­mistrzowi Pako­ści absolutorium za 2017 rok. Tym samym zaak­cep­towali wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wcześniej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu pod­jęła Regionalna Izba Obrachun­kowa w Byd­gosz­czy i Komisja Rewizyjna Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Jed­nogłośna aprobata

Plac budowy przekazany

W dniu 22 czerwca br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści doszło do prze­kazania placu budowy zadania pn. „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21910 etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” między przed­stawicielem Zarządu Dróg Wojewódz­kich, a wykonawcą zadania Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Kobylar­nia S.A., przy współ­udziale przed­stawiciela Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: Plac budowy prze­kazany

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD