Twój urząd

Pakoska mistrzyni uhonorowana

Doceniając trud i pracę włożoną w osiągnięcia spor­towe w dys­cyplinie Nor­dic Wal­king Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń po wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz puchar p. Elż­biecie Wojciechowskiej.

Czytaj więcej: Pakoska mistrzyni uhonorowana

X sesja Rady Miejskiej

Z koń­cem paź­dzier­nika upływa kaden­cja ław­ników do sądów powszech­nych. Z uwagi na to pod­czas wczoraj­szej X sesji Radni Miej­scy wybrali ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu na kaden­cję 20202023.

Czytaj więcej: X sesja Rady Miej­skiej

Spo­tkanie z premierem Morawieckim

W dniu wczoraj­szym w Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów w War­szawie bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, na zaproszenie premiera Mate­usza Morawiec­kiego, wziął udział w spo­tkaniu przed­stawicieli władz samorządowych, którego celem było omówienie współ­pracy na naj­bliż­sze lata.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z premierem Morawiec­kim

Roz­szerzenie współ­pracy z Ukrainą

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prezes firmy Magic Gar­den Daniel Gacek oraz dyrek­tor wykonaw­czy Stowarzyszenia Regional­nego Połtawy Wołodymyr Mykichuk pod­pisali w dniu wczoraj­szym memoran­dum o wzajem­nym poro­zumieniu i współ­pracy. Dla Gminy Pakość jest to drugie poro­zumienie zawarte z Ukrainą. Pierw­sze pod­pisane zostało 24 września 2018 r.

Czytaj więcej: Roz­szerzenie współ­pracy z Ukrainą

Zwróciliśmy się o prze­kazanie kruszywa

W dniu wczoraj­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści miało miej­sce spo­tkanie Bur­mistrza Zyg­munta Gronia z dyrek­torem Zakładu Cemen­towni Kujawy Mar­kiem Michal­skim oraz dyrek­torem Zakładu Gór­niczego Kujawy Huber­tem Włodarskim.

Czytaj więcej: Zwróciliśmy się o prze­kazanie kruszywa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD