Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Tar­cza Antykryzysowa – wspar­cie z ZUS

Ochrona zatrud­nienia oraz zmniej­szenie obciążeń i zachowanie płyn­no­ści finan­sowej w fir­mach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tar­czę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwiet­nia br. Wśród roz­wiązań, które mają zapobiegać skut­kom epidemii koronawirusa w Pol­sce, jest wspar­cie realizowane przez ZUS.

Czytaj więcej: Tar­cza Antykryzysowa – wspar­cie z ZUS

Świad­czenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawar­łeś umowę cywil­noprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z prze­stojem w prowadzeniu działal­no­ści w następ­stwie COVID-​19, wystąp do ZUS za pośred­nic­twem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jed­norazowe świad­czenie finan­sowe, które zrekom­pen­suje Ci utratę przychodów.

Czytaj więcej: Świad­czenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywil­noprawne

Zwol­nienie z obowiązku opłacenia należ­no­ści z tytułu składek za marzec — maj 2020 r.

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwol­nienie z opłacania składek za trzy miesiące — od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwol­nienie dotyczy składek na ubez­pieczenia spo­łeczne, ubez­pieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fun­dusz Solidar­no­ściowy, Fun­dusz Gwaran­towanych Świad­czeń Pracow­niczych, Fun­dusz Emerytur Pomostowych.

Czytaj więcej: Zwol­nienie z obowiązku opłacenia należ­no­ści z tytułu składek za marzec — maj 2020 r.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolon­gacyj­nej — odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek

Jeśli jesteś płat­nikiem składek i masz trud­no­ści w ter­minowym opłaceniu składek w następ­stwie COVID-​19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubez­pieczenia i zatrud­nionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wiel­kość przed­siębior­stwa. Dotyczy to składek za okres od stycz­nia 2020 r.

Czytaj więcej: Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolon­gacyj­nej — odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD