Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta Pomocna Dłoń

Dnia 3 lipca 2020r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży nie­peł­nospraw­nej z miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Oferta Pomocna Dłoń

XVII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści z trybie zdal­nego obradowania. pdfporządek obrad…49.41 KB

Miesz­kańcy Pako­ści zapowiadają protest

Po wczoraj­szym spo­tkaniu, które miało miej­sce w Ośrodku Kul­tury i Turystyki nasuwa się jedno stwier­dzenie — miesz­kańcy Pako­ści mają już dość prze­ciągającego się remontu drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno, a przede wszyst­kim wyjąt­kowo uciąż­liwego ruchu samo­chodów ciężarowych przejeż­dżających przez ulice: Cmen­tarna i Mikołaja, tj. ulice, na których wcześniej dopusz­czony był wyłącz­nie ruch pojaz­dów do 3,5 t!!

Czytaj więcej: Miesz­kańcy Pako­ści zapowiadają protest

Roz­poczęły się prace w Ludwińcu

Roz­poczęła się prze­budowa drogi gmin­nej relacji Ludwiniec-​Dobieszewiczki, polegająca na ułożeniu na odcinku 450 m nawierzchni bitumicz­nej oraz przy­gotowaniu zjaz­dów do pól.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się prace w Ludwińcu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD