Twój urząd

Spo­tkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Na początku sierp­nia w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbyło się pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2020 r., w skład którego wchodzą: Janusz Bed­nar­ski, Monika Cabań­ska, Michał Krusiń­ski, Tomasz Oset, Józef Per­dał, Katarzyna Tom­czak i Syl­wia Rygielska.

Czytaj więcej: Spo­tkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatel­skiego

Nowy plac zabaw

Linarium, podwójne huś­tawki, zestaw zabawowy ze zjeż­dżal­nią, huś­tawka bocianie gniazdo, bujaki, karuzela, huś­tawka ważka oraz elementy małej architek­tury — tak prezen­tuje się nowy plac zabaw, który powstał na ulicy Inowrocławskiej.

Czytaj więcej: Nowy plac zabaw

75 rocz­nica Powstania Warszawskiego

O 17.00, w godzinę „W”, godzinę kiedy 75 lat temu wybuchło Powstanie War­szaw­skie, w Pako­ści roz­legł się dźwięk syren w hoł­dzie uczest­nikom zrywu.

Czytaj więcej: 75 rocz­nica Powstania War­szaw­skiego

Prze­budowa drogi gmin­nej w Mielnie

W miej­scowo­ści Mielno ku koń­cowi mają się prace związane z prze­budową drogi gmin­nej nr 150437C o długo­ści 264 m. Moder­nizacja ułatwi miesz­kań­com dojazd do grun­tów rolnych.

Czytaj więcej: Prze­budowa drogi gmin­nej w Miel­nie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD