Twój urząd

Poro­zumienie z Ukrainą podpisane

24 września 2018 r. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal uroczy­ście pod­pisał Memoran­dum o poro­zumieniu między Gminą Pakość a Stowarzyszeniem Samorządów Lokal­nych Obwodu Połtaw­skiego na Ukrainie. Ze strony ukraiń­skiej poro­zumienie pod­pisał Prze­wod­niczący Związku Organów Samorządowych Regionu Połtaw­skiego Vol­dymyr Mykiichuk, któremu pod­czas wizyty w Pako­ści towarzyszyła kil­kunastoosobowa grupa współpracowników.

Czytaj więcej: Poro­zumienie z Ukrainą pod­pisane

Co z tymi dojazdami?

W związku z zapytaniami miesz­kań­ców Pako­ści dotyczącymi ograniczonych moż­liwo­ści dojazdu do Pako­ści, w szczegól­no­ści w godzinach wieczor­nych, infor­mujemy, że samorząd gminny nie jest organizatorem międzymiastowego zbiorowego trans­portu osobowego.

Czytaj więcej: Co z tymi dojaz­dami?

Nie­długo odbiór drogi w Węgiercach

Dnia 26 września br. odbędzie się odbiór koń­cowy inwestycji drogo­wej obej­mującej moder­nizacją drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych, polegającej na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150450C relacji Węgierce-​Centrum.

Czytaj więcej: Nie­długo odbiór drogi w Węgier­cach

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD