Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wyniki wyborów sołeckich

Infor­macja zbior­cza o wynikach wyborów soł­tysów i rad sołec­kich kaden­cji 20152019, prze­prowadzonych na zebraniach zwołanych Zarządzeniem Nr 17/​2015 Bur­mistrza Pako­ści z dnia 24 lutego 2015 r

Czytaj więcej: Wyniki wyborów sołec­kich

Nabór projektów-​propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego — przed­lużenie terminu

Nawiązując do pod­jętej Uchwały nr 1/​2015 Komitetu Sterującego Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad naboru projektów-​propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego oraz Uchwały nr 1/​2015 Zarządu Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie prze­prowadzenia naboru projek­tów propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego Powiatu Ino­wrocław­skiego publikujemy poniż­szą informację:

Czytaj więcej: Nabór projektów-​propozycji przed­się­wzięć do Strategii Obszaru Roz­woju Społeczno-​Gospodarczego…

Wstępne wypeł­nienie zeznania PIT37 PFR (PRE — Fil­led Tax Return)

Minister­stwo Finan­sów infor­muje o nowej usłudze administracyj­nej, polegającej na wystawianiu przez nią wstęp­nie wypeł­nionych zeznań podat­kowych. Usługa PFR (PRE-​FILED RETURN) w 2015r. dotyczy wyłącz­nie zeznań PIT-​37. Adresatami tej usługi są wyłącz­nie osoby fizyczne nie­prowadzące działal­no­ści gospodar­czej zobowiązane do roz­liczenia rocz­nego za rok 2014 na for­mularzu PIT-​37. Usługa PFR jest skierowana zarówno do osób roz­liczających się indywidual­nie jak i wspól­nie z małżonkiem.

Czytaj więcej: Wstępne wypeł­nienie zeznania PIT37 PFR (PRE — Fil­led Tax Return)

Roz­strzygnięcie kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, iż w wyniku roz­strzygnięcia w dniu 6 marca 2015 r. kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość do finan­sowego wspar­cia zostały zakwalifikowane oferty złożone przez:

Czytaj więcej: Roz­strzygnięcie kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD