Twój urząd

Ran­king Europej­ska Gmina-​Europejskie Miasto 2009

euroZ sąsiadujących z Pako­ścią samorządów lep­szy od nas w pozyskiwaniu środ­ków unij­nych okazał się tylko Ino­wrocław uplasowując się na 31 miej­scu w ran­kingu Gazety Praw­nej „Europej­ska Gmina-​Europejskie Miasto 2009″.

Pakość zajęła 49 miej­sce wśród wszyst­kich 144 miast i gmin wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego składając w sumie 36 projektów.

ISO w Urzędzie

Urząd Miej­ski w Pako­ści uczest­niczy w realizacji projektu part­ner­skiego pn. Wdrażanie i cer­tyfikacja sys­temu zarządzania zgod­nego z normą ISO w jed­nost­kach samorządu terytorial­nego z terenu wojewódz­twa kujaw­sko – pomor­skiego. Oprócz naszego Urzędu w projek­cie uczest­niczy rów­nież Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego oraz 13 starostw powiatowych i 6 urzędów gmin.
Pod­stawowym celem realizacji projektu jest pod­niesienie jako­ści świad­czonych usług przez jed­nostki samorządu terytorial­nego na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, a w tym w szczegól­no­ści zapew­nienie spraw­niej­szej obsługi miesz­kań­ców oraz zapew­nienie przej­rzysto­ści procedur administracyj­nych. Final­nym efek­tem powyż­szych działań będzie uzyskanie w 2010 r. cer­tyfikatu ISO 9001.

Kon­kurs na pracę licen­cjacką, magister­ską, dyplomową, podyplomową w ramach projektu „ROZ­BUDOWA STRATEGII ZMiGN„

Związek Miast i Gmin Nad­notec­kich, do którego należy m. in. Gmina Pakość ogłasza kon­kurs na pracę licen­cjacką, magister­ską, dyplomową, podyplomową w ramach projektu „ROZ­BUDOWA STRATEGII ZMiGN”.

plakat_konkurs_9_tn_tn

Czytaj więcej: Kon­kurs na pracę licen­cjacką, magister­ską, dyplomową, podyplomową w ramach projektu „ROZ­BUDOWA

Krót­sza praca Urzędu w czwartek

W dniu jutrzej­szym tj. 11 września 2008 r. (czwar­tek) Urząd Miej­ski w Pako­ści wyjąt­kowo będzie pracował od godz. 07:00 do godz. 12:45
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD