Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Gminne konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza do udziału w otwar­tych kon­sul­tacjach spo­łecz­nych, dotyczących budowy Lokal­nej Strategii Roz­woju na lata 20142020 (LSR), prze­znaczonej do realizacji w ramach nowej per­spek­tywy finan­sowej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Gminne kon­sul­tacje

Dyżur poselski

Dnia 17 lipca br. w godzinach od 10:1511:00 w sali nr 17 pakoskiego Urzędu dyżur posel­ski peł­nić będzie Poseł na Sejm RP Krzysz­tof Brejza. Pod­czas dyżuru udzielane będą bez­płatne porady prawne.

Czytaj więcej: Dyżur posel­ski

Dotacje do inwestycji chroniących środowisko

Rada Miej­ska w Pako­ści 12 lutego 2015 r., pod­jęła Uchwałę Nr III/​29/​2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej rozliczania.

Czytaj więcej: Dotacje do inwestycji chroniących środowisko

Upały — poradnik

W związku z prze­widywanymi przez IMGW falami upałów publikujemy porad­nik nt. bez­piecz­nego zachowania

Czytaj więcej: Upały — porad­nik

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na moder­nizację drogi dojazdowej

82 km dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych zostanie zmoder­nizowanych w tym roku w 107 gminach z wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego. Samorząd wojewódz­twa przy­znał gminom ponad 11 mln zł dotacji na budowę czy remont „dojaz­dówek” do pól.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na moder­nizację drogi dojaz­dowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD