Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Skrócona praca Urzędu w dniach 24.12 i 31.12

Infor­mujemy, że w dniach 24 i 31 grud­nia 2014 r. Urząd Miej­ski w Pako­ści pracować będzie w godzinach 7:0013:00, natomiast kasa Urzędu czynna będzie w tych dniach do godz. 10:00

Program współ­pracy Gminy Pakość na 2015 rok

Program to pod­stawowy dokument określający zasady współ­pracy gminy z sek­torem pozarządowym, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicz­nego. Celem Programu jest budowanie i roz­wój part­ner­stwa pomiędzy Gminą Pakość a organizacjami pozarządowymi, służącego roz­poznawaniu i zaspokajaniu potrzeb miesz­kań­ców miasta oraz wzmac­nianiu aktyw­no­ści spo­łecz­no­ści lokalnej.

Czytaj więcej: Program współ­pracy Gminy Pakość na 2015 rok

Pierw­sza Sesja Rady Miej­skiej po wyborach

1 grud­nia br. w Pako­ści odbyła się pierw­sza, po wyborach, Sesja Rady Miej­skiej roz­poczynająca nową kaden­cję 20142018. Sesje poprowadził radny senior, Pan Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Pierw­sza Sesja Rady Miej­skiej po wyborach

Projekty realizowane przez Gminę Pakość

W związku z zakoń­czeniem okresu finan­sowania projek­tów w ramach wdrażania Lokal­nej Strategii Roz­woju na lata 20082015 LGD Czar­noziem na Soli w zakresie „Małe projekty” oraz „Odnowa i roz­wój wsi” infor­mujemy o realizowanych przez Gminie Pakość w latach 20082014 projektach.

Czytaj więcej: Projekty realizowane przez Gminę Pakość

Drodzy Państwo

DSC 4425 copy

Drodzy Pań­stwo,
W nie­dzielę, 16 listopada, dokonaliśmy wspól­nego wyboru drogi dal­szego roz­woju naszego miasta oraz gminy, roz­woju stabil­nego, kon­sekwent­nego i roz­waż­nego. Tym samym zakoń­czył się okres roz­e­mocjonowanej dys­kusji, wymiany poglądów i wybor­czych decyzji.
Dzięki Pań­stwa głosom, kolejny raz będę peł­nił zaszczytną i jed­nocześnie odpowiedzialną funk­cję Bur­mistrza Pako­ści. Dziękuję za prze­kazywane w trak­cie kam­panii wybor­czej wyrazy wspar­cia i sym­patii oraz za głosy oddane na moją kan­dydaturę. Rezul­tat, który osiągnąłem, to wyraz Pań­stwa dal­szej akcep­tacji dla kierun­ków roz­woju gminy, które sobie wspól­nie wyznaczyliśmy, jak rów­nież spo­sobu sprawowania tego urzędu. Dla mnie osobi­ście, to powód uzasad­nionej osobistej satys­fak­cji.
Zarówno odbyta kam­pania wybor­cza, jak i same wybory dostar­czyły mi wielu cen­nych wskazówek, co do dal­szych kroków, które należy pod­jąć dla uspraw­nienia mechanizmów funk­cjonowania naszego samorządu.
Gratuluję wybranym Rad­nym Rady Miej­skiej w Pako­ści z prze­konaniem, że wspól­nie speł­nimy pokładane w nas nadzieje.
Do współ­pracy na rzecz naszej gminy zapraszam Wybor­ców, którzy oddali swój głos na moją kontr­kan­dydatkę. Wierzę, że uda mi się prze­konać Pań­stwa do realizacji wspól­nego, pozbawionego populizmu, pomysłu na roz­wój Pako­ści i Jej okolic. Ten cel powinien nas ponow­nie jed­noczyć.
Dziękuję wszyst­kim za udział w wyborach i życzę Pań­stwu satys­fak­cji z pod­jętych decyzji. Dołożę wszel­kich starań, by sprostać Pań­stwa oczekiwaniom.

Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD