Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nabór wniosków do programów EKODOM 2018 i SŁONECZ­NIK 20182019

Z uwagi na duże zain­teresowanie oraz częste pytania dotyczące moż­liwo­ści uzyskania dofinan­sowania do wymiany starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budyn­kach i lokalach miesz­kal­nych, infor­mujemy iż Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu prowadzi nabór wniosków do programów SŁONECZ­NIK 20182019 oraz EKODOM 2018, skierowanych do osób fizycz­nych, posiadających prawo do dys­ponowania nie­ruchomo­ścią (budyn­kiem lub lokalem) dotyczących moż­liwo­ści ubiegania się o dofinan­sowanie w for­mie niskooprocen­towanej pożyczki z moż­liwo­ścią czę­ściowego umorzenia spłaty.

Czytaj więcej: Nabór wniosków do programów EKODOM 2018 i SŁONECZ­NIK 20182019

Kon­kurs w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Nie­bawem rusza nowa edycja kon­kursu w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyj­nego Inteligentny Roz­wój 20142020, w ramach którego dla przed­siębior­ców inwestujących w miastach objętych Pakietem dedykowana jest koperta 500 mln zł. Kon­kurs został ogłoszony w połowie lutego w ramach Pakietu dla śred­nich miast.

Czytaj więcej: Kon­kurs w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2018 roku

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2018 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur w 2018 roku

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD