Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Nowy dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowol­nym urzędzie miasta/​gminy w kraju.
Do wniosku trzeba dołączyć jedno aktualne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), kolorowe zdjęcie en face (na wprost/​twarzą do patrzącego), tzn. takie jak na paszport.

Czytaj więcej: Nowy dowód osobisty

PITy w Urzędzie

Przyj­mowanie zeznań rocz­nych PIT przez pracow­ników Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbywać się będzie:

  • 30 marca 2015 r.(poniedziałek) w godz. 8.3014.30
  • 13 kwiet­nia 2015 r.(poniedziałek) w godz. 8.3014.30
  • w czwar­tek 9 kwiet­nia 2015 r. w godz. 8.3014.30 ter­min został wykreślony przez US

Czytaj więcej: PITy w Urzędzie

Dyżury radnych

Od dnia 3 marca 2015 r. radni Rady Miej­skiej w Pako­ści peł­nić będą dyżury zgod­nie z poniż­szym harmonogramem:

Czytaj więcej: Dyżury rad­nych

Wybory Soł­tysów i Rad Sołeckich

soltys logo
Od 5 marca 2015r. w sołec­twach gminy Pakość roz­poczną się zebrania wiej­skie, pod­czas których miesz­kańcy poszczegól­nych sołectw dokonają wyboru soł­tysów i rad sołec­kich na kaden­cję 20152019. Pod­czas zebrań wybor­czych prze­prowadzone zostaną rów­nież kon­sul­tacje z miesz­kań­cami w sprawie zmian w statutach sołectw. Zachęcamy miesz­kań­ców do udziału w zebraniach wybor­czych.
Szczegółowy har­monogram zebrań wyborczych:

Czytaj więcej: Wybory Soł­tysów i Rad Sołec­kich

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD