Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Strategia Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024 przyjęta

Szanowni Pań­stwo,
prezen­tujemy Strategię Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024, która została przyjęta przez Radę Miej­ską. Dokument wypracowano z aktyw­nym udziałem miesz­kań­ców oraz przed­stawicieli środowisk działających na naszym terenie. Jest ona dla nas nie­zmier­nie ważna, bowiem określa nie tylko uwarun­kowania i specyfikę gminy, ale przede wszyst­kim wyznacza kierunki roz­woju naszej „Małej Ojczyzny”.

Czytaj więcej: Strategia Roz­woju Gminy Pakość na lata 20142024 przyjęta

Infor­macje z XXX Sesji

Dnia 25 marca 2014r. odbyła się XXX sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Sesja roz­poczęła się od uhonorowania przez Bur­mistrza Pako­ści pamiąt­kowymi statuet­kami za wysokie wyniki spor­towe młodych pił­karzy ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

Czytaj więcej: Infor­macje z XXX Sesji

PIT-​y w Urzędzie

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że punkt przyj­mowania rocz­nych zeznań podat­kowych za 2013 r. będzie uruchomiony w tut. Urzędzie na I piętrze w sali nr 17 w dniach 17 marca 2014r. i 14 kwiet­nia 2014 r. od godziny 8:00 do 15:00.

Infor­macja dotycząca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że od 1 marca 2014r. zostanie wprowadzony Sys­tem Masowych Płat­no­ści dla miesz­kań­ców gminy Pakość, celem uspraw­nienia i zapew­nienia prawidłowo­ści ewiden­cjonowania należ­no­ści z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunal­nymi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD