Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XXIX Sesja Rady Miej­skiej za nami

28 stycz­nia 2014 br. odbyła się XXIX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Naj­waż­niej­szymi jej punk­tami przed­stawionymi przez Kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej p. Katarzynę Kurow­ską było roz­patrzenie projek­tów uchwał w sprawie uruchomienia programu osłonowego w związku z realizacją przez Gminę programu „Pomoc pań­stwa w zakresie dożywiania” oraz roz­patrzenie projektu uchwały w sprawie pod­wyż­szenia kryterium dochodowego upraw­niającego do przy­znania nieod­płat­nej pomocy w zakresie dożywiania w for­mie świad­czenia pienięż­nego na zakup posiłku lub żyw­no­ści dla osób objętych tym programem.

Czytaj więcej: XXIX Sesja Rady Miej­skiej za nami

Upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu w 2014 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2014 r. czytaj…

Budżet Pako­ści na 2014 rok przyjęty

Rada Miej­ska Pako­ści, przyjęła 30 grud­nia br. budżet na 2014 rok. Jest on zrów­noważony po stronie dochodów i wydat­ków na poziomie 30 070 000,00 zł, co oznacza, że nie zakłada ani nad­wyżki, ani deficytu.

Czytaj więcej: Budżet Pako­ści na 2014 rok przyjęty

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 grud­nia 2013 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miej­skiej. porządek obrad…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD