Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Droga w Wielowsi oficjal­nie oddana do użytku

Kon­trolą ze strony Urzędu Mar­szał­kow­skiego i Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu, zakoń­czyła się realizacja kolej­nego zadania inwestycyj­nego zaplanowanego na ten rok kalen­darzowy. Ogólny koszt inwestycji wyniósł ponad 197 tys. zł, z czego z budżetu gminy pochodziło 50% środ­ków. Resztę otrzymaliśmy z budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Czytaj więcej: Droga w Wielowsi oficjal­nie oddana do użytku

Remont świetlicy w Radłowie zakończony

Zakoń­czone zostały prace remontowo-​malarskie w pomiesz­czeniu świetlicy wiej­skiej w Radłowie, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia opiekuńczo-​profilaktyczne, działa Cen­trum Edukacji na odległość oraz zamiej­scowy punkt biblioteczny.

Czytaj więcej: Remont świetlicy w Radłowie zakoń­czony

Za nami XXV sesja Rady Miejskiej

Dnia 18.09.2013 r. odbyła się XXV sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Waż­nym punk­tem obrad było sprawoz­danie z działal­no­ści Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści w latach 20082013, które przed­stawił Prezes Andrzej Idziaszek. Obecni na sali zapoznali się ze stroną finan­sową działal­no­ści jed­nostki, stanem wyposażenia oraz bieżącymi potrzebami jednostki.

Czytaj więcej: Za nami XXV sesja Rady Miej­skiej

Trwają prace nad Strategią Roz­woju Gminy Pakość

W poniedziałek 16 września 2013r., w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, odbyło się pierw­sze z planowanych spo­tkań związanych z opracowywaną strategią roz­woju naszej gminy na lata 20142020.

Czytaj więcej: Trwają prace nad Strategią Roz­woju Gminy Pakość

Infor­macja dla przedsiębiorców

W związku z infor­macją otrzymaną z Minister­stwa Gospodarki, uprzej­mie przy­pominamy, że: wszel­kie czyn­no­ści związane z wpisem do Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bez­płatne czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD