Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ankieta dla obywateli Ukrainy

Na prośbę wojewody kujawsko-​pomorskiego Mikołaja Bog­danowicza udostęp­niamy ankietę dla obywateli Ukrainy, którzy chcą pozostać na terenie Polski.

Czytaj więcej: Ankieta dla obywateli Ukrainy

Ankieta dot. tworzenia siatki połączeń kolejowych w kujawsko-​pomorskim

Mar­szałek wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Piotr Cał­becki, jako organizator publicz­nego trans­portu zbiorowego, kierując się potrzebą moż­liwie mak­symal­nego dostosowania połączeń kolejowych do potrzeb pasażerów, podej­muje inicjatywę opartą na aktyw­nym udziale miesz­kań­ców wojewódz­twa w procesie wspól­nego tworzenia regional­nej siatki połączeń kolejowych na kolejne lata.

UWAGAPILNE!

W związku z planowanym przyjaz­dem do naszej gminy kolej­nej dużej grupy miesz­kań­ców Ukrainy potrzebna jest pomoc. Wszyst­kim dar­czyń­com — ser­decz­nie dziękujemy!

Czytaj więcej: UWAGAPILNE!

Arcy­biskup odwiedził obywateli Ukrainy

W domu piel­grzyma udostęp­nionym przez ojców Fran­cisz­kanów od ponad tygo­dnia schronienie znaj­dują uchodźcy wojenni z Ukrainy – kobiety z dziećmi. Do Pako­ści trafiły z róż­nych miejsc ogar­niętego wojną kraju.

Czytaj więcej: Arcy­biskup odwiedził obywateli Ukrainy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD