Twój urząd

Plac budowy przekazany

W dniu 22 czerwca br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści doszło do prze­kazania placu budowy zadania pn. „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21910 etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” między przed­stawicielem Zarządu Dróg Wojewódz­kich, a wykonawcą zadania Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Kobylar­nia S.A., przy współ­udziale przed­stawiciela Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: Plac budowy prze­kazany

Kolejny etap programu „Miesz­kanie Plus” w Gminie Pakość

Mając na celu wspieranie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego Gmina Pakość w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pako­ści. „Miesz­kanie Plus” to program zakładający m. in. budowę dostęp­nych cenowo miesz­kań na wynajem, z opcją doj­ścia do własności.

Czytaj więcej: Kolejny etap programu „Miesz­kanie Plus” w Gminie Pakość

Spo­tkanie infor­macyjne „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach średnich”

Zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość na spo­tkanie infor­macyjne pt: „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach śred­nich”, na którym przed­stawione zostaną moż­liwo­ści wspar­cia z Fun­duszy Europej­skich dla przed­siębior­ców zamierzających realizować projekty na terenie miast śred­nich bądź w gminach bez­pośred­nio sąsiadujących z tymi miastami.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne „Wspar­cie dla przed­siębiorstw w miastach śred­nich”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD