Twój urząd

Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Dnia 25 czerwca 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Infor­macja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Nabór kan­dydatów na ławników

W związku z upływem kaden­cji ław­ników Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu, infor­muje się zain­teresowanych miesz­kań­ców, że zgod­nie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech­nych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), oraz na pod­stawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy w sprawie określenia liczby ławników

Czytaj więcej: Nabór kan­dydatów na ław­ników

Wyniki ankiety dotyczącej programu „Miesz­kanie Plus”

Infor­mujemy, iż w dniach od 2 kwiet­nia 2019r. do dnia 15 maja 2019r. zain­teresowane osoby mogły składać w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, ankiety dotyczące rządowego programu „Miesz­kanie Plus”, zakładającego m. in. budowę miesz­kań na wynajem z opcją doj­ścia do własności.

Czytaj więcej: Wyniki ankiety dotyczącej programu „Miesz­kanie Plus”

Kon­kursu na stanowisko Dyrek­tora Ośrodka Kul­tury i Turystyki

Bur­mistrz Pako­ści zarządzeniem nr 53/​2019 r. z dnia 27.05.2019 r. ogłasza kon­kurs na kan­dydata na stanowisko Dyrek­tora Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści. czytaj więcej…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD