Twój urząd

VI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 25 kwiet­nia 2019 r. o godz. 14.30 w sali sesyj­nej urzędu odbędzie się VI Sesja Rady Miej­skiej. pdfporządek obrad…

Ankieta dotycząca programu „Miesz­kanie Plus„

Urząd Miej­ski w Pako­ści zwraca się z prośbą o wypeł­nienie załączonej ankiety, której celem jest określenie skali zain­teresowania rządowym programem „Miesz­kanie Plus” wśród miesz­kań­ców Gminy Pakość. „Miesz­kanie Plus” to program zakładający m. in. budowę miesz­kań na wynajem, z opcją doj­ścia do własności.

Czytaj więcej: Ankieta dotycząca programu „Miesz­kanie Plus„

V sesja Rady Miejskiej

Jed­nym z punk­tów wczoraj­szej V sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści było pod­jęcie uchwały w sprawie zwol­nień z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach regional­nej pomocy inwestycyj­nej na wspieranie nowych inwestycji dla przed­siębior­ców lokujących działal­ność na terenie Gminy Pakość.

Czytaj więcej: V sesja Rady Miej­skiej

Uwaga! Tym­czasowo prze­niesiony przystanek

W związku z realizacją inwestycji pn. „ Prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno” przy­stanek znaj­dujący się przy ul. Jan­kow­skiej zostaje prze­niesiony na ul. Mogileń­ską (na wysoko­ści Firmy PPHU BAR­TEK”) od dnia 01 kwiet­nia 2019 r. do czasu zakoń­czenia ww. zadania.

V Sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się V sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad.…76.01 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD