Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja o dys­trybucji środ­ków ochron­nych i odkażających

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość. Bar­dzo cieszę się z tego, że mogę wresz­cie poin­for­mować o roz­poczęciu dys­trybucji przy­gotowanych dla Was środ­ków ochron­nych i odkażających. Z pew­no­ścią dobrą infor­macją jest rów­nież to, że dzięki wspar­ciu ze strony Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość ta pomoc będzie szer­sza od tej, którą wcześniej zakładaliśmy.

Czytaj więcej: Infor­macja o dys­trybucji środ­ków ochron­nych i odkażających

APELUJEMYZOSTAŃ­CIE W DOMU!!!

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o nie­gromadzenie się w miej­scach publicz­nych i dla własnego bez­pieczeń­stwa ograniczanie wychodzenia z domów. Obec­nie na terenie Gminy Pakość pod­danych kwaran­tan­nie jest 31 osób.

zostanWdomu

Komunikat Biblioteki Publicz­nej w Pakości

Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego infor­muje, że po wprowadzeniu roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania prze­dłużeniu ulegają ograniczenia w działal­no­ści instytucji kul­tury.
W związku z tym Biblioteka Publiczna w Pako­ści jest nie­czynna do odwołania.

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

Na pod­stawie § 10 Roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii (Dz. U., poz. 491) wprowadzam następujące ograniczenia związane z obsługą klien­tów przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości:

Czytaj więcej: Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD