Twój urząd

Twój e-​PIT

Twój e-​PIT od 15 lutego 2019 r. elek­tronicz­nie na Por­talu Podat­kowym podatki​.gov​.pl

Czytaj więcej: Twój e-​PIT

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tami planu oznakowania dróg

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałych organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 150418C relacji Jan­kowo – Cen­trum oraz nr 150440C relacji Radłowo – Piech­cin infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tami planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Zapraszamy do zapoznania się z projek­tami planu oznakowania dróg

Wyniki wyborów uzupeł­niających do RM w Pakości

Dnia 3 lutego 2019 roku w Okręgu Wybor­czym nr 8 odbyły się wybory uzupeł­niające do Rady Miej­skiej w Pako­ści. Liczba osób upraw­nionych do głosowania wynosiła 471, karty do głosowania wydano 138 osobom, to jest 29,30 % upraw­nionych do głosowania.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów uzupeł­niających do RM w Pako­ści

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści ws. ter­minów polowań w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia oraz miej­scu polowań zbiorowych organizowanych przez koła łowiec­kie w roku 2019. czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD