Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

W Pako­ści rusza sys­tem nieod­płat­nej pomocy prawnej

Od jutra tj. od 5 stycz­nia 2016 r. na terenie gminy Pakość roz­pocz­nie funk­cjonowanie sys­tem dar­mowej pomocy praw­nej (na etapie przed­sądowym). Praw­nicy peł­nić będą dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, pokój nr 5.

Czytaj więcej: W Pako­ści rusza sys­tem nieod­płat­nej pomocy praw­nej

Życzenia Noworoczne

Wszyst­kim miesz­kań­com Pako­ści oraz Rybitw, Łącka, Wielowsi, Rycerzewa i Rycerzewka, Kościelca, Dziar­nowa, Gorzan, Giebni i Węgierc, Jan­kowa, Ludwińca, Radłowa, Lud­kowa, Mielna i Woj­dala życzę speł­nienia Noworocz­nych postanowień, planów i naj­bar­dziej skrytych marzeń. Niech Nowy, 2016 Rok sprawi, że codzienne życie każ­dego miesz­kańca naszego miasta oraz gminy będzie pełne nowych, dobrych per­spek­tyw, moż­liwo­ści i szans a wzajemne relacje między nami oparte będą na ludz­kiej wraż­liwo­ści i zro­zumieniu. Do siego Roku…

Wiesław Koń­czal

Uchwalono budżet miasta na nowy rok

Na ostat­niej w tym roku Sesji Rady Miej­skiej, 23 grud­nia 2015 roku Radni w Pako­ści jed­nogłośnie uchwalili przed­łożony przez bur­mistrza Wiesława Koń­czala budżet gminy na rok 2016.

Czytaj więcej: Uchwalono budżet miasta na nowy rok

X Sesja Rady Miejskiej

Dnia 23 grud­nia 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się X Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…76.79 KB

Podziękowania

Urząd Miej­ski w Pako­ści składa ser­deczne podziękowania Pań­stwu Dorocie Kuczyńskiej-​Andrzejewskiej i Mirosławowi Andrzejew­skiemu, Panu Mieczysławowi Chrobak, Pani Bar­barze Gnutek, Pań­stwu Katarzynie i Dariuszowi Kobyłec­kim, za podarowanie choinek, które zdobią Rynek, wnętrze Urzędu Miej­skiego w Pako­ści oraz placówek oświatowych, nadając im blasku i miłego nastroju świąteczno-​noworocznego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD