Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Dyżury radnych

Od dnia 3 listopada 2015 r. radni Rady Miej­skiej w Pako­ści peł­nić będą swoje dyżury, zgod­nie z załączonym harmonogramem.

Czytaj więcej: Dyżury rad­nych

Działania na rzecz prze­budowy drogi 255 Pakość-​Strzelno

W dniu dzisiej­szym Bur­mistrz Pako­ści gościł wicemar­szałka wojewódz­twa Dariusza Kurzawę oraz Posła na Sejm RP Eugeniusza Kłopotka, celem spo­tkania było pod­pisanie wraz z wicemar­szał­kiem listu inten­cyj­nego w sprawie pod­jęcia wspól­nych działań na rzecz prze­budowy drogi nr 255 Pakość – Strzelno oraz remontu kanalizacji i sieci wodociągowej w ciągu tej drogi na terenie Pakości.

Czytaj więcej: Działania na rzecz prze­budowy drogi 255 Pakość-​Strzelno

Ćwiczenia RENEGADE

W dniach 1316 paź­dzier­nika 2015 r. odbywać się będą ćwiczenia w ramach działań RENEGADE z wykorzystaniem sys­temów alar­mowania lud­no­ści. Uczest­nicząca w działaniach jed­nostka OSP Pakość nadawać będzie w tych dniach sygnały alar­mowe syreną.

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Pakość na 2016 r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycję zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2016 r. Tryb prac nad projek­tem uchwały budżetowej Gminy Pakość uregulowany jest w uchwale Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 23 września 2010 r. Stosowne wnioski należy składać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w ter­minie do 30 września 2016 r.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD