Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

VII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 17 września 2015 r. o godz. 14:00 w sali sesyj­nej Urzęd Miej­skiego odbędzie się VII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…75.53 KB

Upo­rząd­kowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Barcin

Trwają prace budow­lane związane z realizacją zadań inwestycyj­nych pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej z przy­łączami dla osiedla przy ul. Wyszyń­skiego i ulic przy­ległych„ — Etap III oraz „Prze­budowa kanalizacji w ul. Dwor­cowej w Pakości”.

Czytaj więcej: Upo­rząd­kowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bar­cin

Masz pomysł na projekt? Zgłoś go!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli infor­muje o moż­liwo­ści składania propozycji projek­tów, jakie mogłyby zostać zrealizowane w ramach nowej per­spek­tywy finan­sowej Unii Europej­skiej. W latach 20072013 zrealizowano wiele projek­tów współ­finan­sowanych ze środ­ków LGD Czar­noziem na Soli. Na obszarach wiej­skich powstały m.in. świetlice, boiska spor­towe, place zabaw, miej­sca rekreacji i wypoczynku. Z dofinan­sowania korzystały nie tylko gminy, ale rów­nież ośrodki kul­tury, stowarzyszenia czy przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Masz pomysł na projekt? Zgłoś go!

Gminne konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza do udziału w otwar­tych kon­sul­tacjach spo­łecz­nych, dotyczących budowy Lokal­nej Strategii Roz­woju na lata 20142020 (LSR), prze­znaczonej do realizacji w ramach nowej per­spek­tywy finan­sowej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Gminne kon­sul­tacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD