Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Bur­mistrz Pako­ści otrzymał jed­nogłośnie absolutorium

23 czerwca br. Rada Miej­ska udzieliła Bur­mistrzowi Pako­ści Wiesławowi Koń­czalowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2014 roku. VI sesja Rady Miej­skiej odbyła się w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi.

Czytaj więcej: Bur­mistrz Pako­ści otrzymał jed­nogłośnie absolutorium

Nabór na ław­ników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

W związku z upływem kaden­cji ław­ników Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu, infor­muje się zain­teresowanych miesz­kań­ców, że zgod­nie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech­nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), oraz na pod­stawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Byd­gosz­czy w sprawie określenia liczby ław­ników Rada Miej­ska w Pako­ści przyj­muje zgłoszenia kan­dydatów na ław­nikówn do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu na kaden­cję 20162019 (Limit dla Gminy Pakość wynosi 4 ław­ników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubez­pieczeń Społecznych).

Czytaj więcej: Nabór na ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu

Wybory do Izb Rolniczych

W związku z wyznaczeniem na dzień 31 maja 2015r. wyborów do izb rol­niczych infor­mujemy, że spis człon­ków izb rol­niczych z terenu gminy Pakość upraw­nionych do głosowania jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści w godzinach. pracy, pokój nr 12.

Czytaj więcej: Wybory do Izb Rol­niczych

Kwiet­niowa Sesja Rady Miejskiej

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projek­cie uchwały Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bar­cin czy uchwała w sprawie zarządzania poboru podat­ków na drodze inkasa, wyznaczenia inkasen­tów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso to tylko nie­które z uchwał pod­jętych na V Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 30 kwiet­nia w sali sesyj­nej Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: Kwiet­niowa Sesja Rady Miej­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD