Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zaproszenie na spo­tkanie informacyjne

Lokalny Punkt Infor­macyjny Fun­duszy Europej­skich w Ino­wrocławiu ser­decz­nie zaprasza na spo­tkania infor­macyjne pt.: „Inwestuj w siebie – fun­dusze szansą na lep­szą pracę”, dotyczące moż­liwo­ści uzyskania wspar­cia ze środ­ków europej­skich na roz­poczęcie działal­no­ści gospodar­czej, szkolenia, kursy, staże oraz studia podyplomowe.

Czytaj więcej: Zaproszenie na spo­tkanie infor­macyjne

Sprawdź na co idą Twoje pieniądze

Gmina Pakość uruchomiła plat­formę prezen­tującą budżet gminy w czytel­nej i przyjaznej for­mie. Miesz­kańcy w łatwy spo­sób mogą zapoznać się ze szczegółami wydat­kowania pieniędzy oraz obliczyć w jakim stop­niu płacone przez nich podatki wpływają na roz­wój gminy.

Czytaj więcej: Sprawdź na co idą Twoje pieniądze

Zaproszenie do prac Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2020 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do prac Komisji Kon­kur­sowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD