Twój urząd

Nowe stawki opłat za odpady

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż uchwałą nr IV/​31/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 21 lutego 2019r. ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłat za odpady

Soł­tysi koń­czą swoją kadencję

Władze gminy Pakość doceniły pracę swoich soł­tysów, honorując ich pamiąt­kowymi listami gratulacyj­nymi na koniec mijającej kaden­cji. W czwar­tek, 7 marca br., bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń spo­tkał się z soł­tysami w restauracji Rybka w Pakości.

Czytaj więcej: Soł­tysi koń­czą swoją kaden­cję

Otrzymaliśmy promesę w ramach programu „Senior+„

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z Skarb­nikiem Gminy Anną Kruszka w dniu wczoraj­szym w Urzędzie Wojewódz­kim w Byd­gosz­czy ode­brali promesę dotyczącą dofinan­sowania w ramach programu prospołecz­nego „Senior +”.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy promesę w ramach programu „Senior+„

Oferta Ludo­wego Zespołu Spor­towego Kościelec

Dnia 28 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. „Udział drużyny Seniorów w rywalizacji spor­towej w zakresie piłki nożnej”.

Czytaj więcej: Oferta Ludo­wego Zespołu Spor­towego Kościelec

Oferta Pol­skiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miej­skie w Pakości

Dnia 27 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny Diabetyków”.

Czytaj więcej: Oferta Pol­skiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD