Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Życzenia dla Sołtysów

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z prze­wod­niczącym Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomaszem Oset składają ser­deczne życzenia Soł­tysom Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Życzenia dla Soł­tysów

Infor­macja dot. prze­wozu zwierząt z Ukrainy

Pomoc w Pol­sce znaj­dują nie tylko ludzie, ale rów­nież tysiące zwierząt, które prze­kraczają naszą granicę. Jedne przyjeż­dżają tu z wła­ścicielami, inne prze­wożone są z terenu objętego wojną przez organizacje zaj­mujące się pomocą dla zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z infor­macjami jak postępować ze zwierzętami po prze­kroczeniu pol­skiej granicy.

Czytaj więcej: Infor­macja dot. prze­wozu zwierząt z Ukrainy

Koor­dynatorzy w kujawsko-​pomorskim

W związku z organizowaniem pomocy humanitar­nej dla Ukrainy, z inicjatywy Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów, w każ­dym wojewódz­twie został powołany koor­dynator lub zespół koor­dynatorów ze strony NGO, mający za zadanie ułatwić współ­pracę samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Rolą koor­dynatorów jest łączenie poten­cjałów środowiska pozarządowego i administracji publicznej.

Czytaj więcej: Koor­dynatorzy w kujawsko-​pomorskim

Specjalne infolinie dla obywateli Ukrainy

Kujawsko-​Pomorski Urząd Wojewódzki w Byd­gosz­czy infor­muje, że wszyst­kie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Pol­sce, nie muszą obawiać się o legal­ność swojego pobytu, ani rejestrować się w punk­tach recepcyjnych.

Czytaj więcej: Specjalne infolinie dla obywateli Ukrainy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD