Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Remonty na drogach gminnych

Wiosna ruszyła, a więc na drogach gmin­nych roz­poczęły się remonty cząst­kowe nawierzchni zarówno grun­towych, jak i asfaltowych.

Czytaj więcej: Remonty na drogach gmin­nych

Prze­kazaliśmy dotację dla szpitala

Mamy przyjem­ność poin­for­mować, iż w dniu 5 maja br. w Szpitalu Wielospecjalistycz­nym im. dr. L. Błażka w Ino­wrocławiu została pod­pisana umowa pomiędzy Gminą Pakość, którą reprezen­tował bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, a Szpitalem reprezen­towanym przez Dyrek­tora Eligiusza Patalasa, dotycząca prze­kazania środ­ków finan­sowych w for­mie dotacji w wysoko­ści 8 tys. złotych na zakup sprzętu medycz­nego. Prze­kazana dotacja została prze­znaczona na zakup aparatu do EKG– Schil­ler car­diovit z wózkiem.

Otwieramy orlik na Mogileńskiej

Od dzisiaj, tj. 12 maja br. można korzystać z boiska spor­towego Orlik przy ulicy Mogileń­skiej! Orlik czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 18.00. Poniżej przed­stawiamy zasady korzystania z boiska.

Czytaj więcej: Otwieramy orlik na Mogileń­skiej

Komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

Na pod­stawie § 10 Roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii (Dz. U., poz. 491) wprowadzam następujące zasady związane z obsługą klien­tów przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości:

Czytaj więcej: Komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD