Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Druga część programu Czyste powietrze z pod­wyż­szonym poziomem dofinansowania.

21 paź­dzier­nika roz­począł się nabór wniosków w drugiej czę­ści programu „Czyste Powietrze”, przy­gotowanej dla Polaków o niż­szych dochodach. Aby dostać wyż­szą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kop­ciucha i ter­momoder­nizację domu, potrzebne będzie zaświad­czenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej przy­gotował też nowe udogod­nienia: kal­kulator dotacji, wydłużenie realizacji przed­się­wzięcia o dodat­kowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgod­nych z programem.

Czytaj więcej: Druga część programu Czyste powietrze z pod­wyż­szonym poziomem dofinan­sowania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD