Twój urząd

Prze­kazanie terenu Stacji Uzdat­niania Wody

W dniu 25 września 2019r. odbyło się Nad­zwyczajne Zgromadzenie Wspól­ników Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Spółka z o.o., pod­czas którego Gmina Pakość reprezen­towana przez Bur­mistrza Zyg­munta Gronia prze­kazała apor­tem grunty, budynki oraz wyposażenie Stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej w Pako­ści oraz w m. Kościelec.

Czytaj więcej: Prze­kazanie terenu Stacji Uzdat­niania Wody

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za I pół­rocze 2019 r. było głów­nym tematem wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Wrześniowa sesja Rady Miej­skiej

Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja na żywo

IX Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja na żywo realizowana jest pod tym adresem.

Roz­kład jazdy autobusów szkolnych

Urząd Miej­ski w Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści aktualny roz­kład jazdy autobusów szkolnych-​jednocześnie przy­pominamy, że z autobusów szkol­nych korzystać mogą wszyscy miesz­kańcy poprzez zakup biletu u kierowcy.

Czytaj więcej: Roz­kład jazdy autobusów szkol­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD