Twój urząd

Umowa na prze­budowę i roz­budowę drogi wojewódz­kiej podpisana

Samorząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego prze­buduje 2,2-kilometrowy odcinek drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Uroczyste pod­pisanie umowy z wykonawcą oraz Zarządem Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy odbyło się 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu.

Czytaj więcej: Umowa na prze­budowę i roz­budowę drogi wojewódz­kiej pod­pisana

Dofinan­sowanie na drogę w Węgiercach

pk herb pion wojewodztwo pion kolor
6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wraz ze Skarb­nikiem Gminy Anną Kruszką, w obec­no­ści Mar­szałka Wojewódz­twa Piotra Cał­bec­kiego oraz Wicemar­szałka Dariusza Kurzawy, pod­pisał umowę o dofinan­sowanie na moder­nizację drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych w m. Węgierce.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie na drogę w Węgier­cach

Spo­tkanie grupy projektu „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego”

Przed­stawiciele Gminy Pakość w dniu 5 czerwca 2018 r. brali udział w spo­tkaniu grupy projektu „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj. kujawsko-​pomorskiego” mającym na celu omówienie kwestii ostatecz­nej integracji sys­temów podatkowych.

Czytaj więcej: Spo­tkanie grupy projektu „Elek­tronizacja procesów obsługi przed­siębior­ców w 10 JST woj.…

Trwają prace na ścieżce rowerowej i ul. Różanej

poziom kolor.jpeg

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódz­kiej nr 251. Przy­gotowane jest już koryto, na chwilę obecną wykonywane są obramowania ścieżki obrzeżem betonowym. Nowa trasa o nawierzchni bitumicz­nej będzie miała długość 1,47 km, a projek­towana szerokość wynosi 2 m.

Czytaj więcej: Trwają prace na ścieżce rowerowej i ul. Różanej

XXX Sesja Rady Miejskiej

W czwar­tek, 26 kwiet­nia 2018 r. o godz. 14.00 roz­poczęły się obrady XXX sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: XXX Sesja Rady Miej­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD