Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2020 r.

Na pod­stawie § 10 Roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii (Dz. U., poz. 491) wprowadzam następujące ograniczenia związane z obsługą klien­tów przez Urząd Miej­ski w Pakości:

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 21 marca 2020 r.

Pomoc dla osób star­szych, samotych i z nie­peł­nospraw­no­ściami — ważne numery telefonów

Szanowni Pań­stwo,
Przy­pominamy, że w związku zagrożeniem zakażenia wirusem COVID19, w trosce o dobro miesz­kań­ców naszej gminy, od 15 marca br. funk­cjonuje pomoc dla osób star­szych, samot­nych oraz z nie­peł­nospraw­no­ściami, którzy z waż­nego powodu nie mogą samodziel­nie wyjść z domu aby dokonać zakupów (sklepy spo­żyw­cze, drogerie, apteki).

Czytaj więcej: Pomoc dla osób star­szych, samotych i z nie­peł­nospraw­no­ściami — ważne numery telefonów

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość

Od kilku dni działamy w stanie zagrożenia epidemicz­nego. Ta sytuacja wymusiła na władzach gminy koniecz­ność wprowadzenia szeregu ograniczeń. Nie­zależ­nie od nakazów i zakazów wprowadzonych przez administrację rządową pod­jęliśmy działania, które mają zmniej­szać ryzyko zakażenia wirusem SARS – CoV-​2.

Czytaj więcej: Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD