Twój urząd

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2019 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do prac w Komisji Kon­kur­sowej

Spo­tkanie z sołtysami

W dniu dzisiej­szym w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie organizacyjne władz samorządowych z soł­tysami naszej gminy, które dotyczyło m.in. tegorocz­nych wyborów soł­tysa i rad sołeckich.

Czytaj więcej: Spo­tkanie z soł­tysami

Roz­poczęcie prac na drodze 255

W ramach zadania „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I– Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł 2,215 km” firma Kobylar­nia roz­poczęła prace na odcinku od tamy do tzw. małej obwodnicy.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie prac na drodze 255

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2019 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. otwar­tego kon­kursu ofert na wspieranie wykonania zadania…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD