Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Krót­sza praca Urzędu w czwartek

W dniu jutrzej­szym tj. 11 września 2008 r. (czwar­tek) Urząd Miej­ski w Pako­ści wyjąt­kowo będzie pracował od godz. 07:00 do godz. 12:45

Obwiesz­czenie Bur­mistrza Pako­ści w sprz­wie miej­scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bur­mistrz Pako­ści zawiadamia o przy­stąpieniu do spo­rządzania miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzen­nego terenu położonego w obrębie miasta Pakość, obrębie miej­scowo­ści Rybitwy i w obrębie miej­scowo­ści Radłowo gmina Pakość czytaj…

31 grud­nia Urząd Miej­ski w Pako­ści pracuje krócej

31 grud­nia 2007 r. Urząd Miej­ski w Pako­ści będzie pracował do godz. 13:00 natomiast kasa Urzędu będzie przyj­mować wpłaty do godz. 10:30 ze względu na wcześniej­sze zakoń­czenie pracy banku.

Osoby zain­teresowane złożeniem wniosku dowodowego infor­mujemy, iż przyj­mowanie wniosków w dniu 31 grud­nia 2007 r. będzie odbywać się od godz. 7:00 do godz. 10:30.

Urząd Miej­ski w Pako­ści wyróżniony!

W dniu 2 paź­dzier­nika 2007 r. w War­szawie, w Muzeum Kolek­cji im.Jana Pawła II (Galeria J. i Z. Por­czyń­skich) odbyła się kon­feren­cja koń­cząca realizację projektu „Wspar­cie regional­nych i lokal­nych spo­łecz­no­ści w prze­ciw­działaniu nar­komanii na poziomie lokal­nym”, na której m.in. wyróż­niono Urząd Miej­ski w Pakości.

Image

Czytaj więcej: Urząd Miej­ski w Pako­ści wyróż­niony!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD