Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świad­czenie postojowe dla osób prowadzących działal­ność gospodarczą

Jest to jed­norazowe świad­czenie w wysoko­ści 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekom­pen­sować utratę przy­chodów z prowadzonej działal­no­ści gospodarczej.

Kogo dotyczy?
• Osób prowadzących działal­ność gospodar­czą, na pod­stawie prawa przed­siębior­ców lub innych prze­pisów szczegól­nych, jeżeli miały one prze­stój w następ­stwie COVID19.

Jakie warunki musisz speł­nić, aby skorzystać ze wspar­cia?
Świad­czenie postojowe w wysoko­ści 2 080 zł otrzymasz jeśli:
• Roz­począłeś prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działal­no­ści) i przy­chód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świad­czenie postojowe:
o był o co naj­mniej 15% niż­szy od przy­chodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
o nie prze­kroczył kwoty wyliczonej jako 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Roz­począłeś prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po
31 stycz­nia 2020 r. i przy­chód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świad­czenie postojowe, nie prze­kroczył kwoty wyliczonej jako 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku
• Nie masz innego tytułu do ubez­pieczeń spo­łecz­nych.
• Miesz­kasz na terytorium Pol­ski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Świad­czenie postojowe w wysoko­ści 1 300 zł otrzymasz jeśli:
• Roz­liczasz podatek kartą podat­kową oraz jesteś zwol­niony z opłacania podatku VAT.
• Nie masz innego tytułu do ubez­pieczeń spo­łecz­nych.
• Miesz­kasz na terytorium Pol­ski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co zyskasz?
• Otrzymasz środki finan­sowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekom­pen­sują utratę przy­chodów z prowadzonej działal­no­ści.
• Jed­norazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?
• Aby otrzymać świad­czenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świad­czenie postojowe (RSP-​D)
• Wnioski o świad­czenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych naj­póź­niej w ter­minie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został znie­siony ogłoszony stan epidemii.
• Wniosek możesz prze­kazać:
o drogą elek­troniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instruk­cji),
o za pośred­nic­twem poczty,
o osobi­ście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kon­taktu z pracow­nikiem ZUS).

Jak się z Tobą skon­tak­tujemy?
• Jeśli będziemy mieli wąt­pliwo­ści dotyczące wniosku, skon­tak­tujemy się z Tobą e-​mailem lub telefonicz­nie.
• Jeśli pozytyw­nie roz­patrzymy Twój wniosek, otrzymasz świad­czenie postojowe na konto.
• Decyzję odmowną w sprawie świad­czenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prze­ślemy ją za pośred­nic­twem poczty.

Czy możesz się odwołać od decyzji?
• Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świad­czenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywil­nego), za pośred­nic­twem ZUS. Odwołanie składasz pisem­nie w ter­minie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 715 pod numerami telefonu:
o 22 290 87 02,
o 22 290 87 03,
• W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 718 pod numerem ogól­nopol­skiej infolinii
22 560 16 00 — wybierz „0” (połączysz się z kon­sul­tan­tem Cen­trum Obsługi Telefonicz­nej ZUS, a następ­nie wybierz temat roz­mowy 7 — wspar­cie dla przedsiębiorców).

Przy­kład
Pani Krystyna prowadzi wyłącz­nie zakład fryzjer­ski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klien­tek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przy­chody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niż­sze o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świad­czenie postojowe w wysoko­ści 2 080 zł.
Pani Krystyna speł­nia warunki:
• pod­lega ubez­pieczeniom spo­łecz­nym tylko jako przed­siębiorca,
• roz­poczęła prowadzenie działal­no­ści przed 1 lutego 2020 r.,
• jej przy­chód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie prze­kroczył 15 595,74 zł (300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z IV kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Przy­kład
Pan Zdzisław prowadzi wyłącz­nie usługi trans­portu międzynarodowego. Działal­ność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działal­no­ści od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwiet­nia e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
W marcu 2020 r. nie osiągnął żad­nych przy­chodów z działal­no­ści.
Pan Zdzisław otrzyma świad­czenie postojowe w wysoko­ści 2 080 zł.
Pan Zdzisław speł­nia warunki:
• pod­legał ubez­pieczeniom spo­łecz­nym tylko jako przed­siębiorca,
• roz­począł prowadzenie działal­no­ści przed 1 lutego 2020 r.,
• zawiesił prowadzenie działal­no­ści po 31 stycz­nia 2020 r.,
• jego przy­chód w marcu wyniósł „0” był więc niż­szy od 15 595,74 zł (300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z IV kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Przy­kład
Pan Adam prowadzi zakład szew­ski. Zakład prowadzi od kwiet­nia 2015 r. Podatek roz­licza według karty podat­kowej i korzysta ze zwol­nienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klien­tów. Złożył 1 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świad­czenie postojowe w wysoko­ści 1 300 zł.
Pan Adam speł­nia warunki:
• pod­legał ubez­pieczeniom spo­łecz­nym tylko jako przed­siębiorca,
• roz­licza podatek według karty podat­kowej i korzysta ze zwol­nienia z podatku VAT, więc przy­sługuje mu świad­czenie postojowe w wysoko­ści 1 300 zł.

Przy­kład
Pan Mate­usz prowadzi sklep spo­żyw­czy. Zakład prowadzi od sierp­nia 2009 r. Ze względu na stan epidemi w kwiet­niu jego przy­chody spadły o 45%. Złożył 18 maja 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
W marcu 2020 r. jego przy­chody wyniosły 50 000 zł a w kwiet­niu 27 500 zł, były więc niż­sze o 45% w stosunku do lutego.
Pan Mate­usz nie otrzyma świad­czenia postojowego gdyż pomimo, że jego przy­chody w marcu spadły o 45% w stosunku do marca, to były wyż­sze niż 15 595,74 zł (300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z IV kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Przy­kład
Pani Ewelina świad­czy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działal­ność prowadzi od 3 lutego 2020 r. Roz­licza się w for­mie karty podat­kowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej przy­chody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przy­chody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc niż­sze o 10% w stosunku do lutego.
Pani Ewelina pomimo niskich przy­chodów nie otrzyma świad­czenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż roz­poczęła działal­ność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przy­chody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r.

pdfInstruk­cja 453.97 KB

pdfWniosek195.10 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD