Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świad­czenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawar­łeś umowę cywil­noprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z prze­stojem w prowadzeniu działal­no­ści w następ­stwie COVID-​19, wystąp do ZUS za pośred­nic­twem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jed­norazowe świad­czenie finan­sowe, które zrekom­pen­suje Ci utratę przychodów.

Kogo dotyczy?
• Osób wykonujących umowę cywil­noprawną (umowę agen­cyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świad­czenie usług, do której zgod­nie z Kodek­sem cywil­nym stosuje się prze­pisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki musisz speł­nić, aby skorzystać ze wspar­cia?
• Wykonujesz umowę cywil­noprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
• Jeśli suma Twoich przy­chodów z umów cywil­nopraw­nych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świad­czenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimal­nego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świad­czenie postojowe przy­sługuje Ci w wysoko­ści sumy wynagrodzeń z tych umów.
• Twój przy­chód z umowy cywil­nopraw­nej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świad­czenie postojowe nie prze­kroczył kwoty wyliczonej jako 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Nie masz innego tytułu do ubez­pieczeń spo­łecz­nych.
• Miesz­kasz na terytorium Pol­ski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
• Nie możesz wykonywać umowy cywil­nopraw­nej w cało­ści lub w czę­ści z powodu prze­stoju w prowadzeniu działalności.

Co zyskasz?
• Otrzymasz środki finan­sowe, które zrekom­pen­sują utratę przy­chodów.
• Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jed­nak suma Twoich przy­chodów z umów cywil­nopraw­nych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świad­czenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimal­nego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świad­czenie postojowe przy­sługuje Ci w wysoko­ści sumy wynagrodzeń z tych umów.
• Jed­norazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?
• Abyś otrzymał świad­czenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świad­czenie postojowe (RSP-​C).
• Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświad­czenia, że nie pod­legasz ubez­pieczeniom spo­łecz­nym z innego tytułu i o kwocie przy­chodów z innych umów.
• Jeżeli zawar­łeś więcej niż 1 umowę cywil­noprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odręb­nie dla każ­dej umowy.
• Wnioski o świad­czenie postojowe mogą być złożone do ZUS naj­póź­niej w ter­minie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został znie­siony ogłoszony stan epidemii.
• Twój zleceniodawca lub zamawiający może prze­kazać wniosek:
o drogą elek­troniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instruk­cji),
o za pośred­nic­twem poczty,
o osobi­ście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kon­taktu z pracow­nikiem ZUS).
• Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jak się z Tobą skon­tak­tujemy?
• Jeśli będziemy mieli wąt­pliwo­ści dotyczące wniosku, skon­tak­tujemy się z Tobą e-​mailem lub telefonicz­nie.
• Jeśli pozytyw­nie roz­patrzymy Twój wniosek, otrzymasz świad­czenie postojowe na konto.
• Decyzję odmowną w sprawie świad­czenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prze­ślemy ją za pośred­nic­twem poczty.

Czy możesz się odwołać od decyzji?
• Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świad­czenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywil­nego), za pośred­nic­twem ZUS. Odwołanie składasz pisem­nie w ter­minie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 715 pod numerami telefonu:
o 22 290 87 02,
o 22 290 87 03,
• W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 718 pod numerem ogól­nopol­skiej infolinii
22 560 16 00 — wybierz „0” (połączysz się z kon­sul­tan­tem Cen­trum Obsługi Telefonicz­nej ZUS, a następ­nie wybierz temat roz­mowy 7 — wspar­cie dla przedsiębiorców).

Przy­kład
Maciej jest kel­nerem w kawiarni. Pracuje na pod­stawie umowy zlecenia zawar­tej od 10 stycz­nia na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysoko­ści 1 500 zł. Wła­ścicielka kawiarni potwier­dziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacz­nie mniej klien­tów, a od 14 marca kawiar­nia jest zamknięta z powodu COVID-​19. W marcu 2020 r. przy­chód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 600 zł. Na wniosek Macieja wła­ścicielka kawiarni złożyła 9 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
Maciej otrzyma świad­czenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysoko­ści 2 080 zł, bo speł­nia następujące warunki:
• pod­legał ubez­pieczeniom spo­łecz­nym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubez­pieczeń spo­łecz­nych),
• umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
• określone w umowie wynagrodzenie jest wyż­sze od 50% wynagrodzenia minimal­nego,
• wła­ścicielka kawiarni potwier­dziła prze­stój spo­wodowany wystąpieniem COVID-​19,
• w marcu wynagrodzenie Macieja było niż­sze od 15 595,74 zł (300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z IV kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Przy­kład
Pan Olaf jest reżyserem. Nie pod­lega ubez­pieczeniom spo­łecz­nym. Zawarł 28 stycz­nia 2020 r. umowę o dzieło na film dokumen­talny „Nasza dziel­nica”. Zgod­nie z umową, po odbiorze filmu, otrzyma wynagrodzenie w wysoko­ści 14 000 zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zamawiający odstąpił od umowy 15 marca 2020 r. Pan Olaf, za pośred­nic­twem zamawiającego, złożył 6 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
Pan Olaf otrzyma świad­czenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysoko­ści 2 080 zł, bo:
• umowa o dzieło została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
• określone w umowie wynagrodzenie jest wyż­sze od 1 300 zł i niż­sze od 15 595,74 zł. (300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z IV kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emerytrurach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Przy­kład
Pan Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty i nie­dziele w restauracji na pod­stawie umowy zlecenia zawar­tej 31 stycz­nia 2019 r. (na czas nieokreślony). Rów­nocześnie pracuje na pod­stawie umowy o pracę w szkol­nej stołówce, z miesięcz­nym wynagrodzeniem 3 200 zł. Określone w umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi 1 350 zł. Wła­ściciel restauracji potwier­dził, że po 13 marca zamknął lokal w związku epidemią COVID-​19. W marcu 2020 r. przy­chód pana Ignacego wyniósł 500 zł. Na wniosek Ignacego, wła­ściciel restauracji złożył 2 kwiet­nia 2020 r. e-​wniosek o świad­czenie postojowe.
Pan Ignacy nie otrzyma świad­czenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż pod­legał ubez­pieczeniom spo­łecz­nym jako pracow­nik stołówki szkolnej.

pdfInstrukcja_wypenienia_wniosku_RSP-C.pdf552.84 KB

pdfWniosek214.57 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD