Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Świad­czenie wychowaw­cze w ramach Programu — Rodzina 500+

Świad­czenie wychowaw­cze na terenie Gminy Pakość będzie realizowane od 1 kwiet­nia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, z siedzibą przy ul. Ino­wrocław­skiej 14, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwar­tek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.Poniżej przed­stawiamy krótki prze­wod­nik dotyczący realizacji Programu Rodzina 500plus opracowany na pod­stawie infor­macji dostęp­nych na ze stronie inter­netowej https://​www​.mpips​.gov​.pl/​w​s​p​a​r​c​i​e​-​d​l​a​-​r​o​d​z​i​n​-​z​-​d​z​i​e​c​m​i​/​r​o​d​z​i​n​a​-​500​-​p​l​u​s​/​w​y​j​a​s​n​i​a​m​y​-​k​r​o​k​-​p​o​-​k​r​o​k​u​/

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcz­nie na drugie i kolejne dziecko, bez dodat­kowych warun­ków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wspar­cie także dla pierw­szego lub jedynego dziecka przy speł­nieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przy­padku wychowywania w rodzinie dziecka nie­peł­nospraw­nego. To nawet 6.000 zł netto rocz­nego wspar­cia dla dziecka.

Świad­czenie 500 zł to wspar­cie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to sys­temowe wspar­cie pol­skich rodzin. Zgod­nie z projek­tem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwoj­giem nie­peł­nolet­nich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko nie­zależenie od dochodu. W przy­padku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wspar­cie otrzyma rodzina także na pierw­sze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dziec­kiem nie­peł­nospraw­nym kryterium dochodowe jest wyż­sze i wynosi 1200 zł netto. Dodat­kowe wspar­cie w wysoko­ści 500 zł otrzymają także rodziny zastęp­cze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na pod­stawie ustawy o wspieraniu rodziny i sys­temie pieczy zastęp­czej. Wnioski składać będzie można w Powiatowym Cen­trum Pomocy Rodzinie w Ino­wrocławiu, ul. Mątew­ska 17.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świad­czenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku mał­żeń­skim jak i rodziny nie­pełne oraz rodzice pozostający w nie­for­mal­nych związ­kach. W przy­padku rodziców roz­wiedzionych wspar­cie otrzyma ten rodzic, który fak­tycz­nie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przy­padku rodzin patchworkowych?

Jeżeli part­nerzy żyją w związku nie­for­mal­nym i mają dzieci z poprzed­nich związ­ków oraz wychowują co naj­mniej jedno wspólne dziecko, to wów­czas świad­czenie wychowaw­cze na pierw­sze dziecko będzie uzależ­nione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględ­niane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młod­szy brat lub siostra może nadal otrzymywać wspar­cie, jeśli dochód na osobę nie prze­kroczy 800 zł (1200 zł w przy­padku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świad­czenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez inter­net lub osobi­ście w gminie. Osoby ubiegające się o wspar­cie na pierw­sze dziecko, będą dokumen­towały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowied­nie oświad­czenie o dochodach nieopodat­kowanych. Podob­nie jak w ustawie o świad­czeniach rodzin­nych część nie­zbęd­nych infor­macji do ustalenia prawa do świad­czenia wychowaw­czego organ wła­ściwy – Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, będzie zobowiązany pozyskać samodziel­nie i dotyczy to:

  1. infor­macji o dochodzie pod­legającym opodat­kowaniu podat­kiem dochodowym od osób fizycz­nych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz­nych każ­dego członka rodziny, udzielanych przez naczel­nika wła­ściwego urzędu skar­bowego, zawierających dane o wysoko­ści:
    a) dochodu;
    b) składek na ubez­pieczenia spo­łeczne odliczonych od dochodu,
    c) należ­nego podatku;

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad­czenie wyłącz­nie na drugie i kolejne dzieci nie będzie koniecz­no­ści dokumen­towania sytuacji dochodowej.

Jedynie świad­czenie na pierw­sze dziecko uzależ­nione będzie od kryterium dochodowego i w takim przy­padku co roku trzeba potwier­dzić fakt nie­prze­kroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świad­czenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodat­kowymi zaświad­czeniami i oświad­czeniami jeśli takie będą w indywidual­nej sprawie nie­zbędne. Jed­nocześnie gmina sama będzie pozyskiwała pod­stawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych infor­macji. Świad­czenie wychowaw­cze, tak jak wszyst­kie świad­czenia rodzinne, będzie wypłacane w spo­sób dogodny dla rodziców, czyli przede wszyst­kim prze­lewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwiet­nia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierw­szych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrów­nanie wstecz od 1 kwiet­nia – pozwoli to unik­nąć kolejek i zapewni płyn­ność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowol­nym momen­cie. W kolej­nych miesiącach świad­czenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres roz­liczeniowy będzie trwał od 1 paź­dzier­nika do 30 września następ­nego roku kalen­darzowego. Istotne jest, że pierw­szy okres na jaki będzie przy­znane prawo do świad­czenia będzie dłuż­szy, gdyż roz­pocz­nie się 1 kwiet­nia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wej­dzie w życie.

Rodzina z dziec­kiem niepełnosprawnym?

W przy­padku dziecka nie­peł­nospraw­nego kryterium dochodowe na pierw­sze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukoń­czenia 25 roku życia. Dodat­kowo, wliczane też będą dzieci, które ukoń­czyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacz­nym stop­niu nie­peł­nospraw­no­ści, jeżeli w związku z tą nie­peł­nospraw­no­ścią przy­sługuje świad­czenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuń­czy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwoj­giem dzieci speł­niająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcz­nie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyż­sze niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcz­nie, aż do ukoń­czenia przez dziecko 18 r.ż. Rocz­nie mniej zamożne rodziny z dwoj­giem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała moż­liwość pod­wyż­szenia wysoko­ści wspar­cia i kryterium dochodowego w zależ­no­ści m.in. od poziomu inflacji. Świad­czenie nie jest opodat­kowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żad­nych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działal­ność gospodarczą.

500 plus a inne świad­czenia dla rodzin?

Świad­czenie wychowaw­cze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świad­czeń z innych sys­temów wspar­cia, dotyczy to w szczegól­no­ści świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej, fun­duszu alimen­tacyj­nego, świad­czeń rodzin­nych, dodat­ków miesz­kaniowych. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgod­nień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgod­nie z projek­tem ustawy świad­czenie wychowaw­cze nie będzie przy­sługiwać, jeżeli rodzinie przy­sługuje za granicą świad­czenie o podob­nym charak­terze. Jeśli rodzic prze­bywa w innym pań­stwie UE i złoży tam wniosek o świad­czenia rodzinne, tam­tej­szy organ infor­muje o tym fak­cie wła­ściwego mar­szałka wojewódz­twa w Pol­sce. Ten zaś prze­każe te infor­macje do wła­ściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wej­ścia Pol­ski do UE, tj. od ponad 11 lat funk­cjonuje już w sys­temie świad­czeń rodzin­nych i eliminuje sytuacje jed­noczesnego pobierania świad­czeń w więcej niż jed­nym kraju.

pdf500plus — Informator.pdf

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD