Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Szanowni miesz­kańcy miasta i gminy Pakość

Od kilku dni działamy w stanie zagrożenia epidemicz­nego. Ta sytuacja wymusiła na władzach gminy koniecz­ność wprowadzenia szeregu ograniczeń. Nie­zależ­nie od nakazów i zakazów wprowadzonych przez administrację rządową pod­jęliśmy działania, które mają zmniej­szać ryzyko zakażenia wirusem SARS – CoV-​2.

Dzisiaj pod­jęta została m.in. decyzja o zamknięciu tar­gowiska miej­skiego w Pako­ści. Wcześniej wprowadziliśmy nowe zasady postępowania dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie.
W tym miej­scu pona­wiam prośbę do Pań­stwa o zastosowanie się do tych regulacji, regulacji nie­zbęd­nych dla ochrony zdrowia nas wszyst­kich, tj. klien­tów i pracow­ników Urzędu.
Obec­nie na terenie gminy Pakość kwaran­tan­nie domowej pod­danych zostało 8 osób. Nie jest jed­nak tajem­nicą, że ta liczba będzie sys­tematycz­nie rosła. Obec­nie 14 – dniowej kwaran­tan­nie obowiązane są pod­dać się wszyst­kie osoby powracające z zagranicy. Służby gminy, w tym służby pomocy spo­łecz­nej monitorują tę sytuację. W tym zakresie ściśle współ­pracujemy z Policją oraz zarządzaniem kryzysowym Wojewody i Starosty Ino­wrocław­skiego. Jesteśmy przy­gotowani na dostar­czenie osobom potrzebującym środ­ków żyw­no­ści i innych nie­zbęd­nych rzeczy. Podej­mowane są działania polegające na odbiorze odpadów wytworzonych przez osoby pod­dane kwaran­tan­nie. Zleciliśmy rów­nież zakup maseczek ochron­nych dla miesz­kań­ców naszej gminy.
Wszyst­kie infor­macje dotyczące wprowadzanych ograniczeń, zakazów, zasad postępowania ale także numery kon­tak­towe do odpowied­nich służb pań­stwowych i samorządowych znaj­dziecie Pań­stwo na stronie inter­netowej Gminy Pakość. Te infor­macje są sys­tematycz­nie uzupeł­niane i aktualizowane.
Dziękuję Pań­stwu za wyrozumiałość i akcep­tację podej­mowanych przez nas działań. Mam nadzieję, że wspól­nymi siłami i współ­pracą opartą na zro­zumieniu i trosce o nasze wspólne dobro, jakim z pew­no­ścią jest zdrowie, ograniczymy ryzyko zakażenia koronawirusem do minimum.

Z poważaniem
Szymon Łep­ski
Z-​ca Bur­mistrza Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD