Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Tar­cza Antyin­flacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Infor­macje Stawowe

Tar­cza Antyin­flacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Infor­macje Stawowe.

• Tar­cza Antyin­flacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żyw­ność, nawozy i paliwa.
• Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

Podat­nicy sprzedający detalicz­nie towary, dla których Tar­cza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żyw­ność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewiden­cję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przy­porząd­kowania zmienianych stawek na te towary w kasach.
Zmiana stawki jest szczegól­nie istotna przy sprzedaży żyw­no­ści, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla pod­stawowych produk­tów żyw­no­ściowych, objętych obec­nie stawką 5%, tj.
np.
• mięso i ryby oraz prze­twory z nich;
• produkty mleczar­skie;
• warzywa i owoce i prze­twory z nich;
• zboża, produkty prze­mysłu młynar­skiego, prze­twory ze zbóż i wyroby piekar­nicze;
• nie­które napoje (np. zawierające co naj­mniej 20% soku owocowego lub warzyw­nego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Wiążące infor­macje staw­kowe (WIS)
Zmiany w prze­pisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tar­cza 2.0 obniża stawki VAT.

Zmiany w zakresie VAT objęte Tar­czą 2.0 nie wpływają jed­nak na klasyfikację towarów będących przed­miotem WIS według Nomen­klatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.
Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warun­kiem że opis, skład, charak­ter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.
Jeśli podat­nik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tar­czy 2.0, Krajowa Infor­macja Skar­bowa dołoży wszel­kich starań, aby wnioski były załatwiane nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Więcej infor­macji o Tar­czy 2.0
https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​f​i​n​a​n​s​e​/​t​a​r​c​z​a​-​a​n​t​y​i​n​f​l​a​c​y​j​n​a​-​20​-​z​l​a​g​o​d​z​i​-​s​k​u​t​k​i​-​i​n​f​l​a​c​j​i​-​i​-​z​m​n​i​e​j​s​z​y​-​j​e​j​-​k​o​s​z​t​y​-​d​l​a​-​p​o​l​a​k​o​w

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD