Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Tar­cza Antykryzysowa – wspar­cie z ZUS

Ochrona zatrud­nienia oraz zmniej­szenie obciążeń i zachowanie płyn­no­ści finan­sowej w fir­mach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tar­czę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwiet­nia br. Wśród roz­wiązań, które mają zapobiegać skut­kom epidemii koronawirusa w Pol­sce, jest wspar­cie realizowane przez ZUS.

Jakie wspar­cie można otrzymać w ZUS?
Zwol­nienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubez­pieczeń spo­łecz­nych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Pań­stwo przej­mie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przed­siębior­ców działających przed 1 lutego br. Zwol­nienie dotyczy składek za przed­siębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwol­nienia mogą skorzystać także samozatrud­nieni z przy­chodem do 15 681 zł (300% prze­cięt­nego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwol­nienie dotyczy składek na ubez­pieczenia spo­łeczne, ubez­pieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fun­dusz Solidar­no­ściowy, FGŚP, FEP. Zarówno przed­siębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świad­czeń zdrowot­nych i z ubez­pieczeń spo­łecz­nych za okres zwol­nienia ze składek. Przed­siębiorcy opłacający składki na własne ubez­pieczenia i osoby z nimi współ­pracujące zachowują prawo do świad­czeń w razie choroby i macierzyń­stwa jeżeli były w dobrowol­nym ubez­pieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwol­nienia ze składek nie skorzystają firmy, które znaj­dowały się w trud­nej sytuacji w grud­niu 2019 r. i nie regulowały należ­no­ści, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świad­czenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywil­noprawne (umowy zlecenia, agen­cyjne, o dzieło)
Świad­czenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimal­nego wynagrodzenia) i jest nieoskład­kowane oraz nieopodat­kowane. W przy­padku wykonujących umowy cywil­noprawne, których suma przy­chodów z umów cywil­nopraw­nych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świad­czenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimal­nego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świad­czenie postojowe przy­sługuje w wysoko­ści sumy wynagrodzeń z tych umów. Warun­kiem uzyskania świad­czenia jest, aby przy­chód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie prze­kraczał 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emeryturach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawar­cie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świad­czenie postojowe dla samozatrud­nionych
Świad­czenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimal­nego wynagrodzenia) i jest nieoskład­kowane oraz nieopodat­kowane. Warun­kiem uzyskania świad­czenia jest, aby przy­chód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie prze­kroczył 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emeryturach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym roz­poczęcie działal­no­ści musi nastąpić przed 1 lutego br. Przy­chód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co naj­mniej 15% w stosunku do miesiąca poprzed­niego.
Nie trzeba zawieszać działal­no­ści, ale świad­czenie przy­sługuje także samozatrud­nionym, którzy zawiesili ją po 31 stycz­nia br. jeżeli przy­chód z tej działal­no­ści z poprzed­niego miesiąca nie prze­kroczył 300% prze­cięt­nego miesięcz­nego wynagrodzenia z poprzed­niego kwar­tału ogłoszonego przez Prezesa GUS na pod­stawie prze­pisów o emeryturach i ren­tach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrud­nieni roz­liczający się w for­mie karty podat­kowej, którzy korzystają ze zwol­nienia z podatku VAT, otrzymają świad­czenie postojowe w wysoko­ści 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolon­gacyj­nej – odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek
Ulga dotyczy wszyst­kich płat­ników składek. Dotyczy składek za przed­siębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płat­nik prowadzi działal­ność. Nie ma też znaczenia wiel­kość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrud­nieni.
Ulga dotyczy składek od stycz­nia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuż­szym czasie. Jeśli płat­nik złoży wniosek przed ter­minem płat­no­ści składek, nie poniesie żad­nych kosz­tów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po ter­minie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki spo­sób można ubiegać się o wspar­cie w ZUS?
Aby otrzymać wspar­cie realizowane przez ZUS w ramach Tar­czy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
RDZ – wniosek o zwol­nienie z opłacania składek,
RSP-​C – wniosek o świad­czenie postojowe dla umów cywil­nopraw­nych (wypeł­nia zleceniodawca lub zamawiający),
RSP-​D – wniosek o świad­czenie postojowe dla prowadzących działal­ność,
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek) bez opłaty prolon­gacyj­nej.
Wszyst­kie te wnioski są dostępne online — na Plat­for­mie Usług Elek­tronicz­nych (PUE) ZUS oraz na stronie www​.zus​.pl.
Wnioski można złożyć:
• drogą elek­troniczną przez PUE ZUS,
• za pośred­nic­twem poczty,
• osobi­ście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tar­cza antykryzysowa” (bez kon­taktu z pracow­nikiem ZUS).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD