Twój urząd

Trwają odbiory tech­niczne Przed­szkola Miejskiego

Dobiegła końca budowa nowego Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. Aktual­nie trwają odbiory odpowied­nich służb tech­nicz­nych.
Realizacja zadania składała się z dwóch etapów: I etap to budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrz­nymi sieci kanalizacji sanitar­nej, sieci wodociągowej, wen­tylacji, klimatyzacji, grzew­czej i elek­troener­getycz­nej oraz przy­łączem kanalizacyj­nym oraz etap II dostawa i mon­taż wyposażenia pomiesz­czeń budynku przedszkola.

Na powierzchni 923,92 m2 znaj­duje się m.in.: 8 oddziałów dziecięcych wyposażonych w oddzielne łazienki, sala edukacyjna, magazyn sprzętu dydak­tycz­nego, sekretariat i gabinet dyrek­tora, gabinet logopedy, pokój nauczyciel­ski, sanitariaty, szat­nia, część tech­niczna z kotłow­nią. Przed­szkole posiada także własną kuch­nię wraz z całym zapleczem: zmywal­nią, obieral­nią, magazynami i innymi pomieszczeniami.

Wniosek, złożony przez gminę, uzyskał dofinan­sowanie w wysoko­ści 2.550.000,00 zł z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne spo­łeczeń­stwo i kon­kuren­cyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja w infrastruk­turę edukacyjną Pod­działania 6.3.1. Inwestycje w infrastruk­turę przed­szkolną Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD