Twój urząd

Trwają prace na ścieżce rowerowej i ul. Różanej

poziom kolor.jpeg

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódz­kiej nr 251. Przy­gotowane jest już koryto, na chwilę obecną wykonywane są obramowania ścieżki obrzeżem betonowym. Nowa trasa o nawierzchni bitumicz­nej będzie miała długość 1,47 km, a projek­towana szerokość wynosi 2 m.

Zadanie współ­finan­sowane jest w ramach Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 3. Efek­tyw­ność ener­getyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrów­noważona mobil­ność miej­ska i promowanie strategii niskoemisyj­nych Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Rów­nolegle trwają prace przy odbudowie nawierzchni w ul. Różanej. Na czę­ści ulicy przy­gotowane zostało pod­łoże wraz z obrzeżami pod nawierzch­nię końcową.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD