Twój urząd

Twój e-​PIT

Twój e-​PIT od 15 lutego 2019 r. elek­tronicz­nie na Por­talu Podat­kowym podatki​.gov​.pl

Usługa Twój e-​PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podat­ników roz­liczających się na for­mularzach PIT-​37 i PIT-​38. Od przy­szłego roku usługa obej­mie też PIT-​36, PIT-​36L i PIT-​28.
Roz­liczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-​PIT zostaną automatycz­nie i bez­płat­nie przy­gotowane przez sys­tem na pod­stawie danych zgromadzonych przez administrację skar­bową.
Będzie je można spraw­dzić już od 15 lutego 2019 r. wyłącz­nie elek­tronicz­nie na Por­talu Podat­kowym podatki​.gov​.pl.
Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podat­kowego za 2018 r., przy­gotowanego w ramach usługi Twój e-​PIT, nie trzeba składać żad­nego wniosku ani przynosić dokumen­tów do urzędu skar­bowego – zeznanie będzie wystawione automatycz­nie i bez­płat­nie dla wszyst­kich podat­ników, którzy roz­liczają się na for­mularzach PIT-​37 i PIT-​38. Będzie je można spraw­dzić od 15 lutego do 30 kwiet­nia 2019 r. wyłącz­nie elek­tronicz­nie na Por­talu Podat­kowym Minister­stwa Finan­sów (podatki​.gov​.pl).
„Nasze sys­temy infor­matyczne są już na tyle zaawan­sowane i wyposażone w odpowied­nie dane, że możemy zaproponować zupeł­nie nowe podej­ście do roz­liczeń podat­kowych. Na bazie infor­macji prze­syłanych od płat­ników udostęp­nimy propozycję rocz­nego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przej­rzystych i przyjaznych podat­ków” – powiedziała minister finan­sów prof. Teresa Czer­wiń­ska.
Co będzie zawierać Twój e-​PIT
W usłudze Twój e-​PIT to sys­tem automatycz­nie przy­gotuje i udostępni dla podat­nika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącz­nie te dane, które posiada administracja skar­bowa. Są to infor­macje od pracodaw­ców, dane z ubiegłorocz­nych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy infor­macje o organizacji pożytku publicz­nego, którą podat­nik wskazał rok wcześniej.
Jeżeli podat­nik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodaw­stwa czy kultu religij­nego, wydat­ków na cele rehabilitacyjne lub użyt­kowania inter­netu czy wpłat na IKZE – uzupeł­nia swoje zeznanie samodziel­nie, po zalogowaniu do usługi. Resort finan­sów będzie oferować pomoc w przy­padku pytań dotyczących roz­liczenia (telefonicz­nie, e-​mailowo czy pod­czas czatu z kon­sul­tan­tem — link otwiera nowe okno w innym ser­wisie).
Zeznanie w usłudze Twój e-​PIT jest wypeł­nione dla podat­nika indywidual­nie. Spo­sób roz­liczenia można zmienić na wspólny z mał­żon­kiem lub jako osoba samot­nie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, rów­nież wystar­czy się zalogować do usługi i wybrać odpowied­nią opcję.
Wspar­cie dla milionów podat­ników
Usługa Twój e-​PIT ułatwi coroczne roz­liczenie PIT milionom Polaków. Każdy będzie mógł zapoznać się ze swoim PIT-​37 lub PIT-​38 za 2018 r. na por­talu podatki​.gov​.pl. Wtedy zdecyduje, czy chce skorzystać z przy­gotowanego dla niego zeznania podat­kowego i ewen­tual­nie je uzupeł­nić, czy też chce samodziel­nie roz­liczyć PIT (elek­tronicz­nie lub składając for­mularz w wer­sji papierowej w urzędzie skar­bowym).
W 2020 r. z usługi Twój e-​PIT będą mogli skorzystać kolejni podat­nicy, którzy roz­liczają się na for­mularzach PIT-​36, PIT-​36L i PIT-​28. A to wszystko bez­płat­nie, bez­piecz­nie i bez koniecz­no­ści składania jakich­kol­wiek dokumentów.

pdfinfo.e-PIT.pdf

e PIT

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD