Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uchwalono budżet miasta na nowy rok

Na ostat­niej w tym roku Sesji Rady Miej­skiej, 23 grud­nia 2015 roku Radni w Pako­ści jed­nogłośnie uchwalili przed­łożony przez bur­mistrza Wiesława Koń­czala budżet gminy na rok 2016.

Planowane dochody budżetu na rok 2016 ustalono w wysoko­ści 28 075 141,00 zł, natomiast planowane wydatki w wysoko­ści 31 375 141,00 zł (w tym wydatki bieżące w wysoko­ści 26 349 157,00 zł oraz wydatki mająt­kowe w kwocie 5 025 984,00 zł). Pod­jęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na przy­szły rok poprzedziło przed­stawienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok oraz Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej na lata 20152029, a następ­nie przed­stawienie projektu budżetu, przed­stawienie opinii Regional­nej Izby Obrachun­kowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finan­sów Rady Miej­skiej. „Za” przyjęciem tych uchwał głosowali wszyscy radni biorący udział w obradach.

Na pod­stawie uchwały, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachun­kową w sprawie opinii o projek­cie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2016 rok Skład Orzekający nr 3 Regional­nej Izby Obrachun­kowej pozytyw­nie zaopiniował projekt niniej­szej uchwały uzasad­niając, iż projekt ten speł­nia wymogi for­malne i merytoryczne, a także zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finan­sach publicznych.

Wśród zadań na nowy rok znalazły się m.in. prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość — Strzelno, utworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę przed­szkola miej­skiego w Pako­ści czy budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej z budową nawierzchni.

Pod­czas sesji Radni zapoznali się rów­nież ze sprawoz­daniami:
- z działal­no­ści Komisji Oświaty, Kul­tury, Sportu i Współ­pracy z organizacjami Pozarządowymi za okres od grud­nia 2014 r. do grud­nia 2015 r.,
- z działal­no­ści Komisji Roz­woju Przed­siębior­czo­ści i Ładu Prze­strzen­nego za okres od grud­nia 2014 r. do grud­nia 2015 r.,
- z działal­no­ści Komisji Roz­woju Obszarów Wiej­skich i Ochrony Środowiska za okres od grud­nia 2014 r. do grud­nia 2015 r.

Rada Miej­ska pod­jęła na tej sesji uchwały:
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przy­znawania i wysoko­ści diet dla soł­tysów Gminy Pakość,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz­liczania dotacji dla nie­publicz­nych przed­szkoli oraz osób prowadzących wychowanie przed­szkolne w innych for­mach, a także trybu i zakresu kon­troli prawidłowo­ści pobrania i wykorzystywania tych dotacji,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści zmieniającej uchwałę w sprawie zatwier­dzenia „Gmin­nego Programu Profilak­tyki i Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość”,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie
zatwier­dzenia „Gmin­nego Programu Profilak­tyki i Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. na terenie gminy Pakość”,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie
zatwier­dzenia „Gmin­nego Programu Prze­ciw­działania Nar­komanii na 2016 r. na terenie gminy Pakość”,
- roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbior­ców usług.

Na zakoń­czenie bur­mistrz Wiesław Koń­czal odpowiedział na inter­pelację oraz złożył Rad­nym naj­ser­decz­niej­sze życzenia z okazji zbliżających się Świąt.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD