Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolon­gacyj­nej — odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek

Jeśli jesteś płat­nikiem składek i masz trud­no­ści w ter­minowym opłaceniu składek w następ­stwie COVID-​19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubez­pieczenia i zatrud­nionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wiel­kość przed­siębior­stwa. Dotyczy to składek za okres od stycz­nia 2020 r.

Kogo dotyczy?
• płat­nika składek na ubez­pieczenia spo­łeczne lub zdrowotne.

Jakie musisz speł­nić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płat­nikiem składek na ubez­pieczenia spo­łeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działal­ność. Nie ma też znaczenia wiel­kość Twojego przed­siębior­stwa.
Ulga dotyczy składek od stycz­nia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co zyskasz?
• Dzięki uldze masz moż­liwość opłacenia składek do ZUS w dłuż­szym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed ter­minem płat­no­ści składek nie ponosisz żad­nych kosz­tów związanych z ulgą.
Jeśli wniosek złożysz po ter­minie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
• Nie ma żad­nych ograniczeń co do wysoko­ści składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jed­nak, że ulga dotyczy składek za okres od stycz­nia 2020 r.
• Skorzystanie z ulgi nie wyklucza moż­liwość skorzystania z innych form wspar­cia w ramach Tar­czy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?
• Aby otrzymać uzyskać odroczenie ter­minu płat­no­ści lub roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU)
• Wniosek o ulgę możesz prze­kazać:
o drogą elek­troniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instruk­cji),
o za pośred­nic­twem poczty,
o osobi­ście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kon­taktu z pracow­nikiem ZUS).

Jak się z Tobą skon­tak­tujemy?
• Jeśli będziemy mieli wąt­pliwo­ści dotyczące wniosku, skon­tak­tujemy się z Tobą e-​mailem lub telefonicz­nie.
• Dostaniesz od nas infor­mację o roz­strzygnięciu na PUE ZUS lub prze­ślemy ją za pośred­nic­twem poczty.

Czy możesz się odwołać?
• Jeśli nie zgadzasz się z roz­strzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne roz­patrzenie sprawy. Wystar­czy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 715 pod numerami telefonu:
o 22 290 87 02,
o 22 290 87 03,
• W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 718 pod numerem ogól­nopol­skiej infolinii
22 560 16 00 — wybierz „0” (połączysz się z kon­sul­tan­tem Cen­trum Obsługi Telefonicz­nej ZUS, a następ­nie wybierz temat roz­mowy 7 — wspar­cie dla przedsiębiorców).

Przy­kład
Pani Grażyna prowadzi zakład kosmetyczny. W lutym wizyty odwołało 35% klien­tek, a w marcu ponad 50%. Nie miała środ­ków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. 8 kwiet­nia 2010 r. złożyła e-​wniosek o roz­łożenie na raty należ­no­ści z tytułu składek za okres od stycz­nia 2020 r. (łącz­nie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę należ­no­ści może roz­począć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ratach.
Pani Grażyna może uzyskać zgodę na układ ratalny obej­mujący składkę za miesiąc styczeń i luty do których naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (8 kwiet­nia 2020 r.) oraz marzec (wniosek złożony przed ter­minem płat­no­ści, więc nie są należne odsetki za zwłokę). Do układu ratal­nego nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Przy­kład
Pan Michał jest tak­sów­karzem. 19 marca 2020 r. złożył e-​wniosek o odroczenie ter­minu płat­no­ści składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. w trybie uprosz­czonym. Zakład pozytyw­nie roz­patrzył wniosek i odroczył składki odpowied­nio o 3 miesiące. W związku z wej­ściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczegól­nych roz­wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze­ciw­działaniem i zwal­czanie COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie­których innych ustaw, ZUS powiadomił płat­nika o przy­gotowanym anek­sie, w którym znie­siona została opłata prolon­gacyjna. Płat­nik składek zwrócił się z e-​wnioskiem o dodat­kową zmianę warun­ków odroczenia ter­minu płat­no­ści wydłużając spłatę składek o dodat­kowy miesiąc.
Pan Michał ma moż­liwość anek­sowania umowy o odroczeniu ter­minu płat­no­ści składek za luty, marzec i kwiecień, poprzez wydłużenie ter­minu zapłaty każ­dej składki odpowied­nio do 4 miesięcy, bez opłaty prolongacyjnej.

Przy­kład
Pani Judyta prowadzi zakład krawiecki. Od listopada 2019 r. z powodu ograniczenia zapotrzebowania na jej usługi nie opłaca składek. Od marca zapotrzebowanie na jej usługi spadło do 10%. 20 kwiet­nia 2020 r. wystąpiła z e-​wnioskiem o objęcie układem ratal­nym należ­no­ści od listopada 2019 r. do marca 2020 r., jak rów­nież o odroczenie ter­minu płat­no­ści składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. odpowied­nio o 4 miesiące.
Pani Judyta ma moż­liwość:
• zawar­cia układu ratal­nego na należ­no­ści za okres od listopada 2019 r. do marca 2020 r. Od należ­no­ści za okres od listopada 2019 r. do grud­nia 2019 r. na ogól­nych zasadach naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku (20 kwiet­nia 2020 r.) oraz zostanie naliczona opłata prolon­gacyjna. Od należ­no­ści za okres od stycz­nia do marca 2020 r. odsetki za zwłokę zostaną naliczone na dzień złożenia wniosku (20 kwiet­nia 2020 r.), natomiast opłata prolon­gacyjna nie będzie naliczona;
• odroczenia ter­minu płat­no­ści składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. o 4 miesiące bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

pdfInstruk­cja438.53 KB

pdfWniosek196.31 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD