Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ulica Św. Jana przejezdna

Po inter­wen­cji bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, za zgodą Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy w dniu dzisiej­szym Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych zapew­niło przejezd­ność użyt­kow­nikom drogi na ulicy Św. Jana.

Poniżej prezen­tujemy prace przed i po zakoń­czeniu dzisiej­szych prac.

DSC 1

DSC 2

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD