Twój urząd

Umowa na opracowanie Gmin­nego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość podpisana

We wtorek 30 maja 2017 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim odbyło się uroczyste pod­pisanie umowy dotacji na opracowanie Gmin­nego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162024. Gmina Pakość otrzyma wspar­cie w wysoko­ści 29 088,00 zł.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 20162024 jest strategicz­nym dokumen­tem, który będzie stanowił pod­stawę do ubiegania o dofinan­sowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w spo­sób kom­plek­sowy, poprzez zin­tegrowane działania na rzecz lokal­nej spo­łecz­no­ści, prze­strzeni i gospodarki, skon­cen­trowane terytorial­nie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na pod­stawie gmin­nego programu rewitalizacji.

Program Rewitalizacji określa działania, które należy pod­jąć aby wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszary zdegradowane. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projek­tów inwestycyj­nych z działaniami „mięk­kimi”, których celem jest roz­wiązywanie problemów spo­łecz­nych. Gmina Pakość planuje m.in. zagospodarowanie terenu Rynku oraz terenów nad­notec­kich w Pako­ści, a także stworzenie terenów rekreacyjno-​wypoczynkowych na terenach wiej­skich. Działania inwestycyjne będą ściśle związane z działaniami aktywizującymi osoby zagrożone wykluczeniem spo­łecz­nym i ubóstwem oraz wspierającymi dzieci i młodzież, a także całe rodziny.

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD