Twój urząd

Umowa na prze­budowę i roz­budowę drogi wojewódz­kiej podpisana

Samorząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego prze­buduje 2,2-kilometrowy odcinek drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Uroczyste pod­pisanie umowy z wykonawcą oraz Zarządem Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy odbyło się 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu.

- To kolejna inwestycja drogowa w Pako­ści realizowana z udziałem środ­ków Urzędu Mar­szał­kow­skiego – wcześniej wojewódz­two wsparło m.in. roz­budowę ulicy Cmen­tar­nej i Mikołaja, stanowiących lokalne obej­ście Pako­ści od strony zachod­niej. Teraz zmoder­nizujemy ciąg ulic prze­biegających przez cen­trum miasta. Przy­gotowujemy się też do prze­budowy następ­nego odcinka drogi w kierunku Strzelna – mówi mar­szałek Piotr Całbecki.

- Przy­stępujemy do realizacji bar­dzo trud­nego i kosz­tow­nego etapu inwestycji, ponie­waż dotyczy on przej­ścia przez Pakość. Miasto już wcześniej prze­prowadziło naj­waż­niej­sze inwestycje związane z infrastruk­turą pod­ziemną i pozyskało na ten cel środki – dodał wicemar­szałek Dariusz Kurzawa.

Na mocy pod­pisanej umowy war­tość inwestycyjna zadania pn: „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej Nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21910 etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” wynosi 15 898 331,54 zł i objęta została 7-​letnią gwaran­cją. Samorząd lokalny, oprócz prac nad czę­ścią kanalizacyjną oraz wymianą odcin­ków sieci wodociągowej, będzie też finan­sował prze­budowę znacz­nej czę­ści Rynku, według odręb­nego zadania.

Zakres projektu obej­muje wzmoc­nienie jezdni wraz porowatym asfal­tem zmniej­szającym hałas. Od ul. Jan­kow­skiej (przejazd kolejowy), po wschod­niej stronie drogi wojewódz­kiej w kierunku Jan­kowa powstanie ciąg pieszo-​rowerowy. Skrzyżowanie koło tamy zakoń­czone zostanie 4-​wlotowym ron­dem. Natomiast w cen­trum Pako­ści, na Rynku prze­budowane zostaną miej­sca par­kin­gowe i zatoka postojowa. Na Rynku i ul. Szerokiej powstaną wysepki dla pieszych. Zaplanowano wykonanie nowego odwod­nienia oraz oznakowania. Prze­widziano też nasadzenia nowych drzew i krzewów — naj­więcej z nich pojawi się w rejonie ronda.

Umowę na realizację inwestycji pod­pisali Mar­szałek Piotr Cał­becki, Wicemar­szałek Dariusz Kurzawa, Dyrek­tor Zarządu Dróg Wojewódz­kich Mirosław Kiel­nik oraz Wiceprezes Zarządu PBDiM Kobylaria S.A Michał Nie­myt. W uroczysto­ści uczest­niczyli rów­nież Dyrek­tor Depar­tamentu Inwestycji Drogo­wych i Bez­pieczeń­stwa Ruchu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Marzena Baczyń­ska, Starostwa Ino­wrocław­ski Tade­usz Majew­ski, Radny Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Eligiusz Patalas, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak.

- Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla Pako­ści, zarówno pod względem finan­sowego zaan­gażowania środ­ków publicz­nych Samorządu Wojewódz­twa oraz Gminy Pakość, jak rów­nież z uwagi na osiągane cele, tzn. upo­rząd­kowanie znacz­nej czę­ści prze­strzeni publicz­nej Pako­ści. Bez wspar­cia z zewnątrz, w tym przede wszyst­kim przy­chyl­no­ści kon­kret­nych osób, Gmina nie byłaby w stanie sprostać temu zadaniu — powiedział Wiesław Koń­czal, Bur­mistrz Pakości.

W przy­szłym tygo­dniu planowane jest spo­tkanie Bur­mistrza Pako­ści z wykonawcą zadania, by omówić szczegóły ter­minu roz­poczęcia pracy.

Zdjęcia:
Katarzyna Lewandowska/​Urząd Miej­ski w Pako­ści
Łukasz Piecyk/tarantoga.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD