Twój urząd

Umowa pod­pisana, plac przekazany

Dnia 5 kwiet­nia br. została pod­pisana umowa na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji desz­czowej, sanitar­nej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”.

Zakres zadania obej­muje budowę sieci kanalizacji sanitar­nej w miej­scowo­ści Jan­kowo, budowę sieci kanalizacji sanitar­nej oraz sieci kanalizacji desz­czowej, które będą realizowane na ulicach Han­kiewicza, Krót­kiej, Kwiatowej, Lesz­czyń­skiego, czę­ści ulic Mogileń­skiej, Polnej, czę­ści Radłow­skiej oraz w czę­ści miej­scowo­ści Radłowo wraz z odtworzeniem po wykonaniu prac ziem­nych i roz­biór­kowych jezdni.

W wyniku prze­targu wybrano naj­korzyst­niej­szą ofertę i wykonawcą zadania została firma ATA-​Technik Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-​Akcyjna z Budzynia. Cał­kowity koszt zadania to kwota 6 180 000,00 zł, z czego 3 705 000,00 zł to dofinan­sowanie z Fun­duszu Pol­ski Ład.

W imieniu Gminy Pakość umowę pod­pisali bur­mistrz Zyg­munt Groń oraz skarb­nik Gminy Anna Kruszka, a ze strony wykonawcy prezes zarządu p. Bar­tosz Gramow­ski.

Po pod­pisaniu umowy, w obec­no­ści sekretarz gminy Joanny Zemełki, inspek­tora nad­zoru branży sanitar­nej p. Tomasza Kaź­mir­skiego, kierow­nika budowy p. Mar­cina Kaszubow­skiego, nastąpiło prze­kazanie placu budowy wykonawcy.