Twój urząd

Upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu w 2016 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2016 r.

Upo­wszech­nianie Kul­tury Fizycz­nej i Sportu w 2016 r.