Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uruchomiono stronę inter­netową PomagamUkrainie​.gov​.pl

Uruchomiono stronę inter­netową PomagamUkrainie​.gov​.pl, która umoż­liwi kooryd­nację pomocy humanitar­nej. To narzędzie dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zain­teresowanych jej udzieleniem. Wspar­cie prze­kazywane będzie z Rządowej Agen­cji Rezerw Strategicz­nych i innych instytucji pań­stwa, a także ze środ­ków samorządowych, spo­łecz­nych i prywatnych.

Potrzebujesz pomocy?

Osoby szukające pomocy mogą skorzystać z prostego for­mularza. W ten spo­sób szybko i skutecz­nie skon­tak­tują się z pod­miotem wła­ściwym dla ich sprawy. Nie ma znaczenia, czy dopiero opusz­czasz Ukrainę, czy jesteś już w Pol­sce. Dzięki PomagamUkrainie​.gov​.pl szybko otrzymasz pomoc lub uzyskasz nie­zbędne infor­macje.
Chcesz pomóc?

Chcesz pomóc?
Każda pomoc ma znaczenie: prze­kazane rzeczy i ubrania, udostęp­nione miesz­kanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wpar­cie działań organizacyj­nych jako wolon­tariusz. Osób potrzebujących pomocy wciąż przy­bywa, dlatego już teraz wypeł­nij for­mularz i zgłoś się do pomocy dzięki stronie PomagamUkrainie​.gov​.pl.

Pomoc humanitarną koor­dynuje Kan­celaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Minister­stwem Spraw Zagranicz­nych, Minister­stwem Spraw Wewnętrz­nych i Administracji, Rządową Agen­cją Rezerw Strategicz­nych oraz wła­ściwymi wojewodami.

1460x616

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD