Twój urząd

Urząd z certyfikatem

Cer­tyfikat PN-​EN ISO 9001:2009 uzyskany w dniu 11.03.2010 r. został uroczy­ście prze­kazany Bur­mistrzowi Pako­ści na kon­feren­cji pod­sumowującej realizację projektu.

Liderem projektu finan­sowanego z Programu Operacyj­nego Kapitał Ludzki pn. „Wdrożenie i cer­tyfikacja sys­temu zarządzania zgod­nego z normą ISO w jed­nost­kach samorządu terytorial­nego z terenu wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego” był Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego .

CERTYFIKAT