Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

UWAGA!!!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-​CoV-​2, w trosce o zdrowie i bez­pieczeń­stwo klien­tów oraz pracow­ników Urzędu wprowadza się następujące zasady postępowania:

1. Wej­ście do Urzędu odbywa się wyłącz­nie od strony ul. Rynek (wej­ście główne).
2. Bez­pośred­nio po wej­ściu do Urzędu klienci winni skierować się do Biura Obsługi Interesanta (stanowisko na prawo od wej­ścia do Urzędu) w celu przed­stawienia sprawy do załatwienia.
3. Pracow­nik Biura Obsługi Interesanta powiadamia merytorycz­nego pracow­nika Urzędu, który w wyznaczonym w Urzędzie miej­scu przyj­muję sprawę od klienta i udziela klien­towi nie­zbęd­nych wyjaśnień.
4. Skierowanie klienta na stanowisko pracy merytorycz­nego pracow­nika Urzędu jest dopusz­czalne wyłącz­nie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Z-​ca Bur­mistrza Pako­ści
(-) Szymon Łepski

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD