Twój urząd

Uwaga kierowcy! Zamknięcie DW 255 na ul. Św. Jana

Z uwagi na trwające prace na Drodze Wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno nastąpi tym­czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyż­szym infor­mujemy, iż od poniedziałku 19 lutego br. odcinek ulicy Św. Jana, przy super­mar­kecie Mila do ul. Lipowej zostanie cał­kowicie zamknięty. Na ulicy Szkol­nej odbywać się będzie ruch dwukierun­kowy dla pojaz­dów do 3,5t. Dla wszyst­kich pojaz­dów udostęp­niony zostanie objazd przez ulice: Cmen­tarna, Mikołaja i Mogileń­ska (tzw. mała obwodnica).

Jed­nocześnie prosimy o nie­par­kowanie aut po obu stronach ulicy Szkol­nej, z uwagi na brak moż­liwo­ści jed­noczesnego przejazdu dwóch mijających się aut.

Mając na uwadze bez­pieczeń­stwo uczest­ników ruchu drogo­wego prosimy o zachowanie szczegól­nej ostroż­no­ści oraz stosowanie się do obowiązującej tym­czasowej organizacji ruchu. Za zaist­niałe utrud­nienia w ruchu prze­praszamy, licząc na wyrozumiałość miesz­kań­ców Pako­ści i użyt­kow­ników drogi.

S22C 118021610380

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD