Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uwaga! Określono ostateczny ter­min na uzupeł­nienie wniosków o przy­znanie pomocy złożonych w ramach PROW 20142020 i pozostawionych bez roz­patrzenia w związku z Covid-​19

W związku z wej­ściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwiet­nia 2021 r. o zmianie ustawy o płat­no­ściach w ramach sys­temów wspar­cia bez­pośred­niego oraz nie­których innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy prze­pisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu roz­woju obszarów wiej­skich z udziałem środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obszarów Wiej­skich w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana prze­pisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agen­cję Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa, wprowadzonych w związku z pan­demią Covid-​19.

Wprowadzone w kwiet­niu 2020 r. prze­pisy pozwalały m.in. na:
• pozostawienie wniosku bez roz­poznania po uprzed­nim wezwaniu wnioskodawcy, do przed­stawienia dowodów na speł­nienie warun­ków otrzymania wspar­cia,
• przy­wrócenie ter­minu w toku postępowania w sprawie przy­znania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których nie­kom­plet­ność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych prze­pisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostar­czenia dowodów na przy­znanie pomocy w ter­minie 60 dni od dnia wej­ścia w życie prze­pisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) — nie póź­niej niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W związku z tym Agen­cja prosi o nie­zwłoczne skom­pletowanie wymaganej dokumen­tacji, w tym zwłasz­cza wszel­kiego rodzaju opinii, zaświad­czeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicz­nej, tak aby skutecz­nie uzupeł­nić wszyst­kie braki we wniosku we wskazanym w prze­pisach terminie.

Wskazany powyżej 60 — dniowy ter­min dostar­czenia dowodów na przy­znanie pomocy upływający w dniu 14 lipca 2021 r. będzie zachowany, jeżeli dowody na przy­znanie pomocy (dokumenty):
1. zostaną nadane za pośred­nic­twem pol­skiej placówki pocz­towej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocz­towe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320), w tym rów­nież za pośred­nic­twem usługi „Pocz­tex — Kuriera Poczty Pol­skiej” nadanej w tej placówce. Za ter­minowe złożenie ww. dokumen­tów, w przy­padku ich złożenia prze­syłką rejestrowaną uznaje się dzień,
w którym nadano tę prze­syłkę (tzw. data stem­pla pocz­towego),
2. wpłyną do ARiMR — w przy­padku dokumen­tów, składanych osobi­ście lub przez peł­nomoc­nika, lub za pośred­nic­twem operatora pocz­towego innego, niż operator wyznaczony,
3. zostaną prze­słane do ARiMR w for­mie elek­tronicz­nej na elek­troniczną skrzynkę podaw­czą ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor­matyzacji działal­no­ści pod­miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 670), przy czym dokument, złożony w for­mie elek­tronicz­nej na elek­troniczną skrzynkę podaw­czą musi:
— być opatrzony kwalifikowanym pod­pisem elek­tronicz­nym, pod­pisem zaufanym albo pod­pisem osobistym lub zostać uwierzytel­niony, w spo­sób, zapew­niający moż­liwość potwier­dzenia pochodzenia i integral­no­ści weryfikowanych danych w postaci elek­tronicz­nej;
- zawierać adres elek­troniczny do korespon­den­cji wnoszącego dokument.

W przy­padku prze­kazania dokumen­tów do ARiMR za pośred­nic­twem elek­tronicz­nej skrzynki podaw­czej (ePUAP) o ter­minowo­ści decyduje data dostar­czenia, wid­niejąca w Urzędowym Potwier­dzeniu Odbioru [UPO].

Adresy skrytek ePUAP ARiMR (dla osób które posiadają Profil Zaufany) dostępne są na stronie inter­netowej ARiMR w następującej lokalizacji:
https://​www​.arimr​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​k​o​m​u​n​i​k​a​t​-​d​o​t​y​c​z​a​c​y​-​p​r​a​c​y​-​a​r​i​m​r​-​n​o​w​e​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​-​k​o​p​i​u​j​-​1​.​h​t​m​l

W przy­padku nie­do­chowania ww. ter­minu, Agen­cja odmówi przy­znania pomocy zgod­nie z prze­pisami Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwiet­nia 2021 r. o zmianie ustawy o płat­no­ściach w ramach sys­temów wspar­cia bez­pośred­niego oraz nie­których innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904).

logo arimr bez tla bez tresci

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD