Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uwaga Przed­siębiorcy — zmiany w obsłudze rejestru CEIDG i nowe wzory formularzy.

13 grud­nia 2021 r. Minister­stwo Roz­woju i Tech­nologii wprowadzi zapowiadane już wcześniej zmiany w obsłudze rejestru Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej. Zmiany wiążą się rów­nież z publikacją nowych wzorów for­mularzy CEIDG.

Co się zmieni?
1. Spo­sób obsługi przed­siębior­ców w CEIDG,
2. Prze­niesienie usług elek­tronicz­nych dla przed­siębior­ców, tj. usługi założenia działal­no­ści gospodar­czej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działal­no­ści gospodar­czej ze strony ceidg​.gov​.pl na ser­wis Biz​nes​.gov​.pl,
3. Wprowadzenie nowych wzorów for­mularzy, instruk­cji oraz zaświadczeń:

a. For­mularz wniosku CEIDG-​1 https://​akademia​.biz​nes​.gov​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​C​E​I​D​G​-​1​_​v​1​.​0​_​2​.​11​.​2021​.​p​d​f

b. For­mularze załącz­ników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS),

c. Zaświad­czenia i wydruki z CEIDG (poglądowy wzór zaświad­czenia) https://​akademia​.biz​nes​.gov​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​Z​a​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​e​_​v​1​.​0​_​2​.​11​.​2021​.​p​d​f

Usługi dla przed­siębior­ców i Konto Przedsiębiorcy

Usługi dla przed­siębior­ców, dotych­czas dostępne na stronie ceidg​.gov​.pl, zostaną cał­kowicie prze­niesione na por­tal Biz​nes​.gov​.pl. To oznacza, że nie będzie już moż­liwe wypeł­nianie przez przed­siębiorcę np. for­mularza wniosku CEIDG-​1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyj­nym­kreatorem – usługą online. Usługi założenia jed­noosobowej działal­no­ści gospodar­czej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia jdg dostępne są bez­pośred­nio pod adresem:
Biz​nes​.gov​.pl/​w​n​i​o​s​e​k​-​c​e​i​d​g. Nie zmieni się natomiast spo­sób obsługi wniosków przez urzęd­ników od strony Aplikacji urzęd­nika. Dodat­kowo dane przed­siębior­ców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w por­talu Biz​nes​.gov​.pl, w zakładce Konto Przed­siębiorcy. Od początku paź­dzier­nika br. przed­siębiorcy otrzymali rów­nież moż­liwość założenia adresu do e-​Doręczeń w Kon­cie Przed­siębiorcy, który w przy­szło­ści usprawni wymianę korespon­den­cji z urzędami.

Wszyst­kie nowe wzory z instruk­cjami dostępne będą pod adresem: Biz​nes​.gov​.pl/​c​e​i​d​g

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD