Twój urząd

Uwaga — zmiany w sprawie udzielania dotacji

W związku z planowaną w 2020r. zmianą uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinan­sowanie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej roz­liczania, nowe zasady dotyczące uzyskania dofinan­sowania wykluczą zakup źródeł ciepła do nowowybudowanych budynków.

Dofinan­sowania będą obej­mować budowę przy­domowych oczysz­czalni ścieków, budowę zbior­ników bez­od­pływowych (szamb), utylizację i trans­port wyrobów zawierających azbest, zakup i mon­taż nowego ekologicz­nego źródła ciepła, wykonania proekologicz­nego sys­temu ogrzewania (gazowego, olejowego, elek­trycz­nego, ekogroszek, biomasę), zakup instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ener­gii do wytwarzania ener­gii elek­trycz­nej do pod­grzewania wody użyt­kowej i/​lub wspomagania cen­tral­nego ogrzewania (kolek­tory słoneczne, panele fotowol­taiczne, pompy ciepła), budowę lub pogłębiania studni wier­conej (głębinowej) oraz budowy przy­domowej prze­pom­powni ścieków.