Twój urząd

Uwagi zgłoszone do projektu programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Podaje się do publicz­nej wiadomo­ści wniesione uwagi do projektu Programu Współ­pracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie wraz ze stanowiskiem Urzędu Miej­skiego w Pakości.

W związku ze zgłoszonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko uwagami do projektu Programu Współ­pracy Gminy Pakość na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami prowadzącymi działal­ność pożytku publicz­nego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że uwzględ­nione zostały następujące uwagi:

• w Dziale III ust. 2 pkt 1 ostatni wiersz przyjął brzmienie:
„organizacja kolonii i pół­kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonym alkoholizmem, nar­komanią lub wykluczeniem spo­łecz­nym”,

• w Dziale IV pkt ust 1 pkt 11 został dodany zapis:
„pod­jęcie działań inicjujących spo­tkanie plenarne wszyst­kich organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pakość w sprawie powołania gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicz­nego w Pakości”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD