Twój urząd

V sesja Rady Miejskiej

Jed­nym z punk­tów wczoraj­szej V sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści było pod­jęcie uchwały w sprawie zwol­nień z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach regional­nej pomocy inwestycyj­nej na wspieranie nowych inwestycji dla przed­siębior­ców lokujących działal­ność na terenie Gminy Pakość.

Uchwała prze­widuje zwol­nione z podatku od nie­ruchomo­ści grun­tów, budyn­ków lub ich czę­ści, budowli lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na terenie naszej gminy, bez­pośred­nio związanych z realizacją inwestycji począt­kowej na terenie gminy Pakość.

Mak­symalna inten­syw­ność regional­nej pomocy wynosi 35 % kosz­tów kwalifikujących się do objęcia pomocą na obszarach należących m.in. do wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego.
Warun­kiem uzyskania prawa do zwol­nienia jest m.in. posiadanie określonego wkładu własnego w wysoko­ści 25 % kosz­tów kwalifikowal­nych, roz­poczęcie realizacji inwestycji począt­kowej w ter­minie do 12 miesięcy od dnia otrzymania infor­macji o speł­nieniu warun­ków upraw­niających do korzystania ze zwol­nienia i zakoń­czenia inwestycji począt­kowej w okresie nie­prze­kraczającym do 36 miesięcy liczonym od dnia roz­poczęcia realizacji inwestycji, a także utrzymania jej przez okres 15 lat od daty zakoń­czenia realizacji.

Pod­jęta uchwała jest dążeniem do wspar­cia roz­woju przed­siębior­czo­ści na terenie Gminy Pakość, a w szczegól­no­ści przy­ciągnięcia inwestorów. W kon­sekwen­cji powyż­sze działania powinny przy­czynić się do zmniej­szenia bez­robocia na terenie gminy.

Pod­czas sesji przed­stawiono rów­nież m.in. projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien speł­nić projekt Budżetu Obywatel­skiego na 2020 rok. W wyniku zgłoszonych uwag co do przed­stawionego projektu Rada zdecydowała się prze­kazać projekt pod dys­kusje na komisjach Rady Miejskiej.

W czasie czwart­kowych obrad radni pod­jęli 10 uchwał oraz zapoznali się z 3 sprawoz­daniami i 1 raportem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD