Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

VII Sesja Rady Miej­skiej (2007)

W naj­bliż­szy czwar­tek tj. 21 czerwca 2007 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W porządku obrad znalazły się m in:

  • przyjęcie infor­macji na temat stanu i struk­tury bez­robocia oraz organizacji prac inter­wen­cyj­nych na terenie Gminy Pakość
  • przyjęcie infor­macji na temat stanu dróg oraz realizowanych inwestycjach drogo­wych na terenie Gminy Pakość
  • przyjęcie infor­macji na temat przy­gotowań gmin­nych placówek oświatowo-​wychowawczych do wypoczynku let­niego dzieci i młodzieży
  • roz­patrzenie projektu uchwały Rady Miej­skiej w Pako­ści w sprawie określenia kwoty zabez­pieczenia prawidłowego wykorzystania środ­ków Mechanizmu Finanowego EOG prze­znaczonych na dofinan­sowanie projektu pn. „Ter­momoder­nizacja budynku Gim­nazjum w stulecie ist­nienia szkoły”

Ser­decz­nie zapraszamy!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD