Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

W Pako­ści rusza sys­tem nieod­płat­nej pomocy prawnej

Od jutra tj. od 5 stycz­nia 2016 r. na terenie gminy Pakość roz­pocz­nie funk­cjonowanie sys­tem dar­mowej pomocy praw­nej (na etapie przed­sądowym). Praw­nicy peł­nić będą dyżury w budynku Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, pokój nr 5.


Plan dyżurów na naj­bliż­sze dni przed­stawia się następująco:

  • 5 stycz­nia br. (wtorek) – godz. 9.0013.00,
  • 7 stycz­nia br. (czwar­tek) – godz. 9.0013.00,
  • 8 stycz­nia br. (piątek) – godz. 9.0013.00.

Ponadto infor­mujemy, że z dar­mowej pomocy praw­nej, zgod­nie z ustawą z dnia 5 sierp­nia 2015 r. o nieod­płat­nej pomocy praw­nej oraz edukacji praw­nej, skorzystać będą mogły następujące osoby:

  1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieod­płat­nej pomocy praw­nej zostało przy­znane świad­czenie z pomocy spo­łecz­nej na pod­stawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależ­nie pobranego świadczenia,
  2. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grud­nia 2014 r. o Kar­cie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
  3. które uzyskały zaświad­czenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycz­nia 1991 r. o kom­batan­tach oraz nie­których osobach będących ofiarami represji wojen­nych i okresu powojen­nego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
  4. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o weteranach działań poza granicami pań­stwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
  5. które nie ukoń­czyły 26 lat,
  6. które ukoń­czyły 65 lat,
  7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy natural­nej lub awarii tech­nicz­nej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD