Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

Na pod­stawie § 10 Roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii (Dz. U., poz. 491) wprowadzam następujące zasady związane z obsługą klien­tów przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości:

 1. Obsługa klien­tów będzie realizowana w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej tj. w poniedziałek, środę, czwar­tek w godz. 7.0015.00, wtorek w godz. 7.0016.00, piątek w godz. 7.0014.00 wyłącz­nie w for­mie telefonicz­nej, elek­tronicz­nej lub za pośred­nic­twem operatora pocztowego.
 2. W sprawach pil­nych, w szczegól­no­ści w sprawach, w których ist­nieje koniecz­ność osobistego stawien­nic­twa, obsługa klien­tów odbywać się będzie w budynku Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wyłącz­nie w godz. 9.0012.00 w miej­scu wyznaczonym do obsługi. W sprawach pil­nych dopusz­cza się rów­nież obsługę klienta w innych godzinach pracy Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wyłącz­nie po uprzed­nim telefonicz­nym umówieniu wizyty.
 3. W przy­padku obsługi klienta w budynku Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści stosuje się następujące zasady:
  - w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, w czasie załatwiania sprawy prze­bywać może tylko jeden klient i wyłącz­nie w miej­scu wyznaczonym tym­czasowo do obsługi.
  - osoba zgłaszająca się powinna być zaopatrzona w maseczkę oraz rękawice ochronne i stosować się do wszel­kich zasad bez­pieczeń­stwa rekomen­dowanych przez Ministra Zdrowia.
  - pracow­nik wła­ściwego referatu Ośrodka przyj­muje sprawę od Klienta i udziela nie­zbęd­nych do załatwienia sprawy wyjaśnień w miej­scu wyznaczonym tym­czasowo do obsługi.
 4. Powyż­sze zasady obowiązują do odwołania.
 5. W sprawach związanych z kwaran­tanną domową, kwaran­tanną zbiorową oraz w sprawach związanych z koniecz­no­ścią zaspokojenia nie­zbęd­nych potrzeb życiowych, w szczegól­no­ści osób star­szych i nie­peł­nospraw­nych, prosimy o kon­takt telefoniczny na wskazany numer +48 796 710 910 w godzinach od 7.30 do 19.00.
 6. Ogłoszenie oraz wszel­kie zmiany zawar­tych w ogłoszeniu regulacji pod­legają natych­miastowej publikacji na stronach inter­netowych Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Gminy Pakość oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD