Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

WFOŚ zaprasza na spotkanie

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne, którego tematem będą „Pompy ciepła w ter­momoder­nizowanych budyn­kach jednorodzinnych”.

Webinar poprowadzą Doradcy Ener­getyczni WFOŚiGW w Poznaniu. Pod­czas webinarium zostaną omówione naj­waż­niej­sze aspekty doboru pompy ciepła oraz ter­momoder­nizacji budynku jed­norodzin­nego, tak aby przy­gotować budynek do zastosowania pompy ciepła na potrzeby ogrzewania i przy­gotowania ciepłej wody użyt­kowej.

Gościem webinarium będzie eks­pert z 16-​to let­nim doświad­czeniem w branży pomp ciepła. Spo­tkanie odbędzie się we wtorek, 12 kwiet­nia 2022 r. o godzinie 10.00.

Link do rejestracji znaj­duje się poniżej:
https://​zoom​.us/​w​e​b​i​n​a​r​/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​W​N​_​i​v​y​Y​-​j​o​M​R​N​C​m​X​V​M​n​H​Q​W​E​m​g

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD