Twój urząd

Wicemar­szałek Kurzawa w Pakości

W czwar­tek, 18 paź­dzier­nika z krótką wizytą w Pako­ści gościł Wicemar­szałek Wojewódz­twa p. Dariusz Kurzawa.

W towarzystwie bur­mistrza Pako­ści p. Wiesława Koń­czala zapoznał się z prze­biegiem prac na prze­budowywanej drodze wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Przy­po­mnijmy, że obec­nie trawą roboty związane z budową kanalizacji desz­czowej w obrębie ulic Szerokiej oraz Jan­kow­skiej. Przy okazji swej wizyty Wicemar­szałek prze­kazał strażakom, na rzecz jed­nostki OSP w Pako­ści, sprzęt na jej wyposażenie m.in. piłę i lornetki.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD